زد و خورد در حال مستی

زد و خورد در حال مستی

در زمان خلافت اميرالمومنين عليه السلام به آن حضرت گزارش رسيد كه چهار نفر در حال مستي يكديگر را با كارد مجروح نموده اند. امام عليه السلام دستور داد آنان را توقيف نموده تا پس از هشياري به وضعشان رسيدگي كند، دو نفر از آنان در بازداشتگاه جان سپردند. اولياي مقتولين نزد اميرالمومنين عليه السلام آمده و خواستار قصاص از زندگان شدند، آن حضرت عليه السلام به آنان فرمود: شما از كجا مي دانيد كه اين دو نفر زنده ايشان را كشته اند و شايد خودشان يكديگر را مجروح نموده و مرده اند؟ گفتند: نمي دانيم ، پس شما خودتان با استفاده از دانش ‍ خدادادي تان بين آنان حكم كنيد. امام عليه السلام فرمود: ديه آن دو مقتول به عهده هر چهار قبيله است و بعد از اخراج خون بهاي زخم هاي دو نفر زخمي ، باقيمانده به اولياي آن دو مقتول رد مي گردد.
قضاوتهاي امير المومنين(ع) / محمد تستري

مطالب مشابه