خلفا

خلفا

1. «ابو قحافه» لقلب کدامیک از خلفا است؟
2. کدام خلیفه داماد پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه وآله ـ بود؟
3. کدام خلیفه بود که به حضرت علی ـ علیه السلام ـ گفت: از مردم برای من مهلت بگیر؟
4. کدام خلیفه در جنگ با روم و ایران با حضرت علی ـ علیه السلام ـ مشورت کرد؟
5. حضرت علی ـ علیه السلام ـ کدام خلیفه را تشبیه به شتر سوار سرکش می‌کند؟
6. حضرت علی ـ علیه السلام ـ کدام خلیفه را به شتر پرخور و شکم برآمده تشبیه می‌کند؟
7. حضرت علی ـ علیه السلام ـ نسبت خود را به خلافت به چه چیزی تشبیه می‌کند؟
8. جمله«لقد تقمصها فلان …» در خطبه شقشقیه انتقاد به کدامیک از خلفا می‌باشد؟
9. حضرت علی ـ علیه السلام ـ دو صفت«خشونت» و«شتابزدگی و اشتباه» را برای کدام یک از خلفا در خطبه شقشقیه ذکر می‌کند؟
پاسخ ها:
1. ابو قحافه لقب«ابوبکر» می‌باشد.[1] 2. عثمان(خلیفه سوم).
حضرت علی ـ علیه السلام ـ در مورد عثمان می‌فرماید: «تو از نظر دامادی پیامبر ـ صلی الله علیه وآله ـ به مرحله‌ای رسیدی که آن دو(ابوبکر و عمر) نرسیدند.»[2] 3. عثمان.[3] 4. خلیفه‌ای که در جنگ با روم و ایران با حضرت علی ـ علیه السلام ـ مشورت کرد، «عمر» بود.
5. عمر.[4] 6. خلیفه سوم(عثمان)[5] 7. حضرت علی ـ علیه السلام ـ نسبت خود را به خلافت، نسبت سنگ وسط آسیاب به آسیاب تشبیه می‌کند.[6] یعنی همانطوری که دوران و گردش آسیاب قائم به آن سنگ و میخ آهنی وسط است و بدون آن خاصیت آسیابی ندارد. همچنین خلافت بدست غیر من زیان دارد مانند سنگی که در گوشه‌ای افتاده در زیر دست و پای کفر و ضلالت لگد کوب شده.
8. ابوبکر.
9. عمر. حضرت علی ـ علیه السلام ـ در صفات عمر خلیفه دوم می‌فرماید: «فصیرها فی حوزه خشناء یغلظ کلمها و یخشن مسها و یکثر العثار فیها و الاعتذار منها».[7] «ابوبکر زمام خلافت را در اختیار کسی قرار داد که جوی از خشونت، سختگیری، اشتباه و پوزش طلبی بود.»


[1] . خطبه 164، شماره 3.
[2] . خطبه 164، شماره 3. (عثمان، رقیه و ام کلثوم را که بنابر مشهور دختران پیغمبر بودند به همسری خود درآورد. ابتدا با رقیه ازدواج کرد بعد از چند مدتی آن مظلومانه وفات نمود. سپس ام کلثوم را بجای خواهر به تزویج عثمان در آوردند).
[3] . خطبه 164، شماره 11.
[4] . خطبه 3، شماره 7.
[5] . خطبه 3، شماره 10.
[6] . خطبه 3(شقشقیه).
[7] . خطبه 3، شماره 6.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید