عمــل به قــرآن (شعر)

عمــل به قــرآن (شعر)

بــا عمــل تفسيــر قــرآن صـورتي زيبا بود
ور نه آن تفسير صورت بي عــمـل ملغا بود
منــفذ كــان سعــادت آيــه قــرآنــي است
سالك ايــن ره بــه يــاري عمــل پــويــا بود
وعــده جنــات تــجــري تــحتــها الانــهار را
مي دهد بر مومنين كان جانشان مأوا بود
مي شود كه روشن بيوت اهل دل با خواندنش
تا كه در ذهنش ز  قــرآن اين چنين معنا بود
هــر كــه از قــرآن بخواند ســوره آيــات نور
مي شود پيروز از لـطف و دلــش بــرنــا بود
پــس و بيا رو به سوي واقعيت كن كه جان
همچو مــرغي بــا اميــد وصـل او دروا شود
خــســروي بــا پــرتو بينا ســرايد نــغمه اي
نوش از آن ساغر كه عشقش در جهان صهبا بود

مطالب مشابه