لوازم مسجد

لوازم مسجد

بیرون بردن لوازم مسجد
74-س:چند عدد بخارى چوب سوز را قبلاوقف مسجد نموده‌اند و فعلا با تعویض بخاریها، دیگراحتیاجى به آنها در این مسجد نیست و مسجدى دریک روستا احتیاج مبرم به بخارى دارد،با امام جماعت‌مسجد شهر در این مورد مشورت شد که ایشان اجازه‌استفاده از آنها را بدهند امام فرمودند:نامه‌اى به حضورامام بنویسید اگر حضرت امام اجازه دادند مانعى ندارد، لذا از حضور حضرت امام تقاضا مى‌شود نظر مبارک رادر جواز یا عدم جواز بیان فرمایید. ج-اگر مسجدى که بخارى براى آن وقف‌شده احتیاج ندارد،مى‌توانند با نظرمتصدى شرعى، در مسجد دیگر از آن‌استفاده نمایند (1) .
75-س:آیا جایز است لوازم مسجد،از قبیل کولر،بلندگو و فرش جهت استفاده شخصى فاتحه وعروسى و یا استفاده پیشنماز مسجد از مسجد خارج‌شود؟
ج-تابع کیفیت وقف است اگر براى استفاده‌در مسجد وقف شده،بیرون بردن از مسجدجایز نیست (2) .
76-س:آیا بردن فرش مسجد قدیم در مسجدجدید متصل جایز است؟
ج-اگر جزء مسجد قدیم محسوب است‌جایز است (3) .
77-س:عده‌اى از افراد خیر پولى براى خریدن‌اجناسى که مورد احتیاج مسجد است مى‌دهند و آن‌اجناس به نام مسجد خریدارى مى‌شود،آیا مى‌توان ازآنها در خارج از مسجد براى کارهاى خیر استفاده‌نمود؟
ج-اگر براى خصوص مسجد مزبورداده‌اند در خصوص آن مسجد از آن‌استفاده شود (4) .
78-س:در مسجد گلیم‌هایى است که درحاشیه‌اش نوشته شده وقف مسجد است و اجازه خارج‌کردن از مسجد نیست،فعلا فرشهاى قیمتى براى آن‌مسجد آورده و فرش نموده و گلیم‌ها را برداشته وحجرات همان مسجد را که در حیاط مسجد است‌فرش نموده‌اند و طلاب علوم دینیه در آنها ساکن‌هستند.آیا اشکالى دارد یا خیر؟
ج-در فرض سؤال گلیم مسجد را زیر فرش خود مسجد،پهن کنند و به جاى دیگر نبرند (5) .
آیت‌الله گلپایگانى قدس‌سره

فروش لوازم مسجد
79-خرید و فروش چیزهایى که وقف مسجد شده‌باطل است،ولى اگر به طورى خراب شود که نتواننداستفاده‌اى را که مال براى آن وقف شده از آن ببرند،مثلا فرش مسجد پاره شود که نتوانند روى آن نمازبخوانند،فروش آن اشکال ندارد و در صورتى که‌ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به‌مصرفى برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکترباشد (6) .
80-س:تبدیل قرآن و کتب وقف شده در مساجدبه احسن،چه صورت دارد؟
ج-تا موقعى که قابل استفاده است فروش‌و تبدیل آن جایز نیست (7) .
81-س:چیزهایى که به مسجد به عنوان نذرداده مى‌شود،مانند پنکه،چراغ،استکان و نعلبکى‌چنانچه زاید بر احتیاج باشد،آیا متولى مى‌تواند زیاده رابفروشد و به سایر هزینه‌هاى لازم مسجد برساند؟
ج-در صورتى که مورد نیاز سایر مساجدنباشد مانعى ندارد (8) .
آیت‌الله فاضل‌لنکرانى دامت‌برکاته
82-س:سماور ذغالى را فردى وقف مسجدکرده و اکنون مورد استفاده قرار نمى‌گیرد،آیا مى‌شودآن را فروخت و به جاى آن فرش تهیه کرد؟
ج-اگر مسجد دیگرى نیاز به چنین‌سماورى داشته باشد به آنجا داده شود واگر چنین نیست آن را تبدیل به سماورگازى و مثل آن کنند و در صورت عدم‌نیاز پول آن را صرف در آبدارخانه مسجدکنند (9) .
آیت‌الله فاضل‌لنکرانى دامت‌برکاته
83-س:اجناسى مانند قند و چاى را که درمساجد و غیره زیاد مى‌آید و در اثر گذشت ایام احتمال‌فاسد شدن آنها وجود دارد،آیا مى‌توان فروخت و پول‌آن را خرج همان مسجد کرد،یا باید به مسجد دیگربرد؟
ج-اگر بشود از عین آن در مساجد و یا دروقت دیگر استفاده کنند این امر تقدم دارد (10) .
آیت‌الله فاضل‌لنکرانى دامت‌برکاته

لوازم مسجد تخریب شده
84-س:مسجدى قدیمى که غیر قابل استفاده‌بود تخریب و نوسازى شده مقدارى از سنگهاى‌شبستان باقى مانده،آیا استفاده از آن سنگها جهت‌توالت و دستشویى جایز است‌یا خیر؟زیرا سنگهاى‌اضافى از اصل ساختمان و شبستان مسجد مى‌باشد؟
ج-در فرض سؤال اگر مسجد دیگرى درمحل یا غیر آن باشد که نیاز به سنگ داشته باشند، صرف آن شود و چنانچه مسجددیگرى نباشد،سنگها را بفروشید و پول آن‌را صرف خود مسجد کنید و صرف آن درتوالت و دستشویى صحیح نیست (11) .
آیت‌الله گلپایگانى قدس‌سره

آوردن قرآن و مهر از مسجد
85-س:آیا مهر مسجد را به مسجد دیگرمى‌توان برد یا نه؟مثلا اگر کسى مهر مسجد را ببرد ومدتى با آن نماز بخواند چه در منزل و چه در مسجددیگر آیا نماز او چه صورت دارد؟
ج-جایز نیست و باید به جاى اول‌برگرداند،مگر آنکه یقین کند که مخصوص‌آن مسجد نیست (12)
آیت‌الله اراکى قدس‌سره
86-س:قرآنهایى که در مسجد الحرام است،بر بعضى نوشته شده که وقف است،ولى بر بعضى دیگر نوشته نشده است،شایع است آنها که کلمه وقف‌و یا عبارت دیگر که مفهم وقف بودن باشد ندارد،جایز است‌بردارند و چنین کارى احیانا شده است،بفرمایید جایز است‌یا نه؟
ج-برداشتن آنها بدون اینکه از متصدى‌ذیربط بگیرند،جایز نیست و بایدبرگردانده شود (13) .

استفاده از بلندگوى مسجد
87-س:در مسجد…یک دستگاه بلندگو است‌که در موقع اذان و مجالس سوگوارى از آن استفاده‌مى‌شود،بعضى اوقات،کودکى یا پولى از اشخاص،مفقود مى‌شود از ما خواهش مى‌کنند که به وسیله‌بلندگو،به اهالى شهر ابلاغ نماییم،حکمش چیست؟
ج-اگر بلندگو را به خارج نبرند و پول‌برق آن را بدهند،اشکال ندارد (14) .
آیت‌الله گلپایگانى قدس‌سره

استفاده از برق مسجد
88-س:اگر در مسجد روضه برقرار باشد،آیامى‌توان براى ضبط شخصى از برق آن استفاده کرد؟
ج-جایز نیست،مگر آنکه پول برق‌مصرف شده را بدهند (15) .
آیت‌الله فاضل‌لنکرانى دامت‌برکاته

میوه‌هاى درخت مسجد
89-س:اینجانب خادم مسجدى هستم که مدت‌سى و دو سال در این مسجد براى رضاى خدا خدمت‌مى‌کنم و از کسى مزد و حقوق نگرفته و نمى‌گیرم،درحیاط این مسجد مقدارى درخت قلمه و درخت میوه‌غرس نمودم و بار آوردم،آیا جایز است از میوه و چوب‌آنها،خانواده اینجانب استفاده کنند یا جایز نیست؟
ج-اگر درختان را از مال خودتان غرس‌کرده‌اید و وقف ننموده‌اید،میوه آن از خودشماست و مى‌توانید استفاده کنید (16) .

پى‌نوشتها:

1-استفتاآت،ج 2،ص 386،س 125.
2-همان،ص 344،س 25.
3-همان،ص 345،س 27.
4-همان،ص 345،س 28.
5-مجمع المسائل،ج 1،ص 146،س 74.
6-توضیح المسائل،م 2094.
7-استفتاآت،ج 2،ص 370،س 88.
8-جامع المسائل،ج 1،ص 92،س 293.
9-جامع المسائل،ج 1،ص 92،س 296.
10-جامع المسائل،ج 1،ص 93،س 302.
11-مجمع المسائل،ج 1،ص 146،س 73.
12-استفتاآت،ج 2،ص 345،س 26.
13-مناسک محشى،ص 396،استفتائات مسائل متفرقه،س 1346.
14-مجمع المسائل،ج 1،ص 145،س 70.ا
15-جامع المسائل،ج 1،ص 96،س 316.
16-استفتاآت،ج 2،ص 334،م 1.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید