نواي نور

نواي نور

حضرت زهرا(سلام الله عليها) از ديدگاه حضرت امام خميني (ره)

فاطمه زهرا(سلام الله عليها) افتخار خاندان وحي
[فاطمه زهرا (سلام الله عليها)] زني که افتخار خاندان وحي بود و چون خورشيدي بر تارک اسلام عزيز مي درخشد ؛ زني که فضايل او ، هم طراز فضايل بي نهايت پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) و خاندان عصمت و طهارت بود ؛ زني که هر کسي با هر بينش درباره ي او گفتاري دارد و از عهده ي ستايش او بر نيامده ، احاديثي که از خاندان وحي رسيده به اندازه ي فهم مستمعان بوده و دريا را در کوزه اي نتوان گنجاند و ديگران هر چه گفته اند به مقدار فهم خود بوده ، نه به اندازه ي مرتبت او …
اين خانه ي کوچک فاطمه (سلام الله عليها) و اين افرادي که در اين خانه تربيت شدند که به حسب عدد چهار نفر بودند و به حسب واقع ، تمام قدرت حق تعالي را تجلي دادند ،خدمت هايي کردند که ما را و شما را و همه ي بشر را به اعجاب درآورده است .60/12/18

حضرت زهرا (سلام الله عليها) از ديدگاه مقام معظم رهبري (دامت برکاته )

ـ خصوصيات حضرت فاطمه (سلام الله عليها) و پيروانش
بايد در عمل پيرو فاطمه زهرا (سلام الله عليها) باشيم . ما بايد اين راه را برويم . ما هم بايد گذشت کنيم ، اطاعت کنيم ، عبادت کنيم .

ـ عبادت حضرت فاطمه (سلام الله عليها)
مگر نمي گوييم که «حتي تورم قدماها ؟ » اين قدر در محراب عبادت خدا ايستاد ! ما هم بايد در محراب عبادت بايستيم . ما هم بايد ذکر خدا بگوييم . ما هم بايد محبت الهي را در دلمان روز به روز زياد کنيم .

ـ احماق حق توسط حضرت فاطمه (سلام الله عليها)
مگر نمي گوييم که با حال ناتواني به مسجد رفت ، تا حقي را احقاق کند ؟ ما هم بايد در همه ي حالات تلاش کنيم ،تا حق را احقاق کنيم.ما هم از کسي نترسيم.مگر نمي گوييم يک تنه در مقابل جامعه ي بزرگ زمان خود ايستاد ؟ ما هم بايد همچنان که همسر بزرگوارش فرمود :«لا تستو حشوا في طريق الهدي لقله اهله » از کم بودن تعدادمان در مقابل دنياي ظلم و استکبار نترسيم و تلاش کنيم …

ـ بي ارزشي دنيا در نظر حضرت فاطمه (سلام الله عليها)
مگر نمي گوييم که جهيزيه ي آن بزرگوار چيزهايي بود که انسان با شنيدن آنها اشکش جاري مي شد ؟ مگر نمي گوييم که اين زن والا مقام ، براي دنيا و زيور دنيا هيچ ارزشي قايل نبود ؟ مگر مي شود که روز به روز تشريفات و تجمل گرايي و زر و زيور و چيزهاي پوچ زندگي را بيشتر کنيم و مهريه ي دخترانمان را زياد نماييم ؟ شما که پدر آن دختر هستيد ، آيا مي توانيد ادعا کنيد که پيرو پدر فاطمه (سلام الله عليها) هستيد ؟ اين طوري نمي شود ؛ ما بايد به حال خودمان فکري بکنيم .
منبع:مجله قدر(ش 19)

مطالب مشابه