آداب غذا خوردن و آب نوشيدن

آداب غذا خوردن و آب نوشيدن

آداب غذا خوردن
ـ مستحب است انسان :
1 ـ دست ها را قبل از غذا و پس از آن بشويد .
2 ـ در اول غذا «بسم الله »و در پايان «الحمدالله » بگويد .
3 ـ با دست راست غذا بخورد .
4 ـ لقمه را کوچک بردارد .
5 ـ غذا را خوب بجود .
6 ـ ميوه را پيش از خوردن با آب بشويد .
7 ـ اگر چند نفر سر سفره نشسته اند ، هر کسي از غذاي جلوي خودش بخورد .
8 ـ ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد .

مکروهات :
1 ـ درحال سيري غذا خوردن .
2 ـ پرخوري .
3 ـ نگاه کردن به صورت ديگران هنگام غذا خوردن .
4 ـ خوردن غذاي داغ .
5 ـ فوت کردن به غذايي که مي خورد .
6 ـ پاره کردن نان با کارد .
7 ـ گذاشت نان زير ظرف غذا.
8 ـ دور انداختن ميوه ، پيش از آن که کاملاً آن را بخورد .

آداب آب نوشيدن :
مستحب است انسان :
1 ـ در روز ، ايستاده آب بخورد .
2 ـ پيش از آشاميدن آب «بسم الله » و بعد از آن «الحمدالله » بگويد .
3 ـ با سه نفس آب بياشاميد .
4 ـ پس از آشاميدن آب ، حضرت امام حسين (ع)و خاندان و ياران او را ياد و قاتلان ايشان را لعن کند .

مکروهات :
1 ـ زياد آشاميدن .
2 ـ آشاميدن آب بعد از غذاي چرب .
3 ـ با دست چپ آب نوشيدن .
4 ـ درشب ، ايستاده آب نوشيدن .
منبع:مجله قدر،(ش 19)

مطالب مشابه