گلچین احادیث پیامبر اکرم (ص)

گلچین احادیث پیامبر اکرم (ص)

 

* بزرگترین دشمن انسان:

سوگند به خدایی که جان من در دست قدرت اوست، هیچ دشمنی برای انسان دشمن تر از خشم و شهوت وجود ندارد، پس این دو را ریشه کن و مغلوب ساخته و فرو نشانید.
* وای بر:
وای بر کسی که مردم از ترس شرّش او را بستایند، و وای بر کسی که از ترس ظلمش از او اطاعت کنند، و وای به کسی که از ترس بدی اش او را احترام نمایند.
* گرامی داشتن استادان و شاگردان:
گرامی بدارید کسانی را که از آنها چیزی می آموزید و هم آن کسانی را که به آنها چیزی تعلیم می دهید. استادان و شاگردان خود را احترام کنید.
* دیدن خدا:
نه خدا وقتی که شما را از کار بدی نهی کرده می بیند، و نه موقعی که دستور انجام کاری را می دهد، شما را از نظر دور می دارد.
* تعجب نکنید:
شما را در شگفت ندارد آن کسی که مالی را از راه حرام به دست آورده است؛ زیرا اگر او را در راه خدا انفاق کند، پذیرفته نمی شود، و اگر آن را نگاه دارد، بر آتش عذاب خود افزوده است.
* به خاطر … علم نیاموزید:
علم را به آن خاطر نیاموزید تا بر نادانان فخرفروشی کنید، و علم را به آن جهت نیاموزید که با دشمنان مجادله کنید، و علم را به آن خاطر نیاموزید تا به وسیله آن نظر حاکمان را به خود جلب کنید، که هر کس چنین باشد از اهل دوزخ است.
* تمام شب را نخوابید:
و تمام شب خودتان را عادت به خواب ندهید، بلکه پاسی از شب را نخوابید.
* خشم پدر:
مبادا کسی از شما پدرش را به خشم آورد، و اگر او [پدر] دستور دهد به یکی از شما تا از دنیا بیرون رود باید انجام دهد!
* روش گدایی:
نباید سائل بر اهل خانه پافشاری در سؤال بکند که هم خود گناه می کند و هم آنها را مبتلا به گناه سازد.
* هنگام مرگ:
نباید بر کسی از شما مرگ فرا رسد، مگر اینکه دهانش به ذکر خدا شاداب باشد.
* قلب انسان:
نباید دل کسی از شما هرگز از یاد خدا خالی باشد.
* با مردگان همنشین نشوید:
با مردگان هم نشین نشوید تا دل شما بمیرد، و مردگان آن کسانی هستند که حریص دنیایند.
* آقا نگویید:
به آدم دو رو، آقا نگویید، زیرا که اگر آقا و سرور شما شود، خدا را به خشم آورده اید.
* راه مصرف مال دنیا:
و به هر کسی که چیزی از این مال دنیا عرضه شود، نه از راه اسراف، و نه از راه درخواست از دیگران، پس باید به خودش گشایش بخشد، و اگر توانگر شد باید به کسانی که نیازمندند، توجّه و کمک کند.
* نماز با حضور قلب:
و هر کس نمازی بخواند که چیزی از امور دنیا بر دل او در حال نماز نگذرد، هر چه از خدا بخواهد، به او مرحمت می کند!
* رهایی از خودخواهی:
هر کس به دست خود کفش و جامه اش را وصله بزند و در برابر عظمت خدا پیشانی بر خاک بساید از خودخواهی رسته است.
* خشم از بدعت گذار:
هر کس از بدعت گذار به دل ناراضی و خشمناک باشد، خداوند قلب او را از یقین و رضا سرشار گرداند.
* راه کسب روزی:
هر کس اهمیت ندهد به اینکه روزی اش از چه راهی می رسد، خداوند هم اهمیت نمی دهد به اینکه او را از چه راهی وارد دوزخ گرداند.

منبع: کلمات قصار رسول اللّه صلی الله علیه و آله، گنجینه-اردیبهشت ۱۳۸۴، شماره ۵۰، سایت حوزه

مطالب مشابه