خبر از شهادت

خبر از شهادت

هنگامي كه در جنگ جمل ، علي (ع) بدون اسلحه به ميدان رفت و زبير را طلبيد و با او اتمام حجت نمود و سپس به صف سپاه اسلام بازگشت . ياران به آنحضرت عرض كردند: زبير، يكّه سوار قريش است و قهرمان جنگ مي باشد، و تو دلاوري او را بخوبي مي داني ، پس چرا بدون شمشير و زره و سپر و نيزه ، به سوي ميدان رفتي ؟! در حالي كه زبير، خود را غرق در اسلحه نموده بود. امام علي (ع) در پاسخ فرمود: او قاتل من نيست ، بلكه قاتل من ، مردي بي نام و نشان ،و بي ارزش و نكوهيده نسب است ، بي آنكه به ميدان دليران آيد، از روي غافلگيري ، خواهد كشت (يعني او تروريست است) . واي بر او كه بدترين مردم اين جهان است ، دوست دارد مادرش در سوگواريش بنشيند، او همانند احمر پي كننده ناقه حضرت ثمود است ، كه اين دو در يك خط هستند منظور حضرت ، ابن ملجم ملعون بود، و آنحضرت در اين گفتار خبر از شهادت خود داد.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه