سیره رفتاری آیت اللّه‏ العظمی مرعشی نجفی با همسر

سیره رفتاری آیت اللّه‏ العظمی مرعشی نجفی با همسر

همسر ایشان نقل کرده است که مدت شصت سال با آیت اللّه‏ مرعشی زندگی کردم و در این مدت هیچ گاه نسبت به من با تحکم سخن نگفت و با من رفتاری تند و خشونت‏آمیز نداشت و با تندی با من صحبت و رفتار نکرد. تا آن زمان که قادر به حرکت کردن و انجام کاری بود، نمی‏گذاشت دیگران کاری برایش انجام دهند. حتی هنگامی که تشنه می‏شد، برمی‏خاست و به آشپزخانه می‏رفت و آب می‏آشامید و به من نمی‏گفت. وی غیر از اینکه همسر خوب و مهربان و دوست‏داشتنی بود، برای من مانندیک رفیق صمیمی و همکاری غم‏خوار نیز بود و در کارهای منزل به من کمک می‏کرد. بسیاری از اوقات در کارهای آشپزخانه از قبیل: درست کردن غذا، پاک کردن سبزی و شستن میوه و وسایل آشپزخانه به من کمک می‏کرد و رفتارشان برای تمامی افراد خانه الگو بود.

مطالب مشابه