سه موضع خطير

سه موضع خطير

يكي از افراد خانواده پيامبر اسلام (ص) از آن حضرت پرسيد: آيا در قيامت يادي از دوستان مي شود؟(كه مثلا افراد نيكي از آنها ياد كنند و آنها را نجات بخشند). پيامبر (ص) در پاسخ فرمود: در سه مورد، هيچكس از كسي ياد نمي كند:
1- در نزد ميزان (و ترازوي عمل ) كه انسان در آن وقت همه فكرش در اين است كه آيا بار گناهش (يا پاداشش) در ميزان ، سبك است يا سنگين ؟! 2- در نزد پل صراط، كه انسان همه فكرش متمركز در اين جهت است كه آيا از آن ، مي تواند عبور كند يا نمي تواند؟ 3- هنگام تقسيم نامه هاي اعمال ، كه انسان همه فكرش ، در اين است كه آيا نامه عملش به دست راستش داده مي شود (و قبول شده) و يا نه (رفوزه شده است). در اين سه مورد، نه خويش از خويشاوند خود و نه دوست از دوستش و نه يار از يارش و نه پدر و پسر و مادر هيچكدام در ياد همديگر نيستند، سپس ‍ فرمود: اين است معني قول خدا (در آيه 37 سوره عبس) لكل امرء منهم يومئذ شاءن يغنيه : در آن روز، هر كسي را كاري است كه او را (از توجه به ديگران) مشغول و غافل داشته است پناه مي بريم به خدا در اين سه مورد!
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه