تفاهم کلی به چه معناست ؟

تفاهم کلی به چه معناست ؟

نویسنده: باربارا دی آنجلس
مترجم: هادی ابراهیمی

پس ازآنکه دررابطه با هریک از ویژگی های مطلوب به نامزد /همسرتان امتیاز دادید و درصد تفاهم تان را در هریک از وضعیت ها مشخص کردید ، می توانید درصد تفاهم کلی خود با نامزد /همسرتان را محاسبه نمایید .هنگامی که جهت نوشتن این کتاب ، تحقیقاتم را انجام می دادم ، از بسیاری از مردم خواستم تا این فرمول تفاهم را جهت ارزیابی تفاهم خود با همسرشان به کار ببرند . همچنین خود نیز آن را به کار بستم و نه تنها رابطه ام را با همسرم ،بلکه روابط گذشته ام را نیز ارزیابی و درصد تفاهم کلی یکایک آن ها را نیز محاسبه کردم .پس ازمقایسه و تجزیه و تحلیل تمامی نتایج حاصل از روابط بسیاری از مردم و نیزخودم به این نتیجه رسیدم که فرمول تفاهم در ارزیابی تفاهم شما با نامزد /همسرتان از دقت بسیار بالایی برخوردار است .
۱۰۰ ـ ۸۰ درصد تفاهم کلی :شما با نامزد /همسرتان از تفاهم کلی بالایی برخوردار هستید .ارزش ها ، عادات ، رفتار و اهداف شمابا ارزش ها، عادات ، رفتار و اهداف نامزد /همسرتان از رزنانس کافی برخوردار است و می تواند هارمونی ،همخوانی و لذت همیشگی و دائم شما را در ازدواج تان تضمین کند .
طبیعتاً دربرخی از زمینه ها از تفاهم کلی کمتری برخوردار هستید ، دقت کنید ، نامزد /همسرتان درکدام یک از وضعیت های ده گانه امتیاز کمتری کسب کرده است .این وضعیت ها احتمالاً همان هایی هستند که بیشترین مشکلات را در رابطه تان ایجاد کرده است و موضوع اصلی دعواهایتان می باشند !
هیچ رابطه ای از تفاهم کلی ۱۰۰ درصد برخوردار نیست ،چرا که هیچ دو نفری کاملاً شبیه به هم نیستند .گرچه هرقدر درصد تفاهم کلی شما با نامزد / همسرتان به ۱۰۰ نزدیک تر باشد ، بهتر خواهید توانست با یکدیگر کنار بیایید و احساس رضایت بیشتری در رابطه تان داشته باشید .این بدان معنا نیست که در زمینه هایی که از تفاهم کمتری برخوردار هستید ، احساس بدی داشته باشید .
درزمینه هایی که با نامزد /همسرتان بزرگترین برخوردها و درگیری ها را تجربه می کنید ،بزرگترین درس ها را خواهید آموخت .
برای نمونه ، ممکن است با نامزد /همسرتان از تفاهم کلی ۸۶% برخوردار باشید، اما تفاهم اجتماعی شما فقط ۶۵% باشد .دراین گونه موارد مطمئن باشید درس های مهم زیادی در زمینه های شخصیتی منتظر شماست .شاید فهرست تفاهم شما ،شخصی پویاتر ، فعال تر ، برون گراتر و بی پرواتری نظیر خودتان را توصیف می کند .اما نامزد /همسرتان فردی آرام ، درون گرا و محتاط باشد .امکان دارد دلیل ازدواج شما این باشد تا بیاموزید و این نیازتان را که همیشه فعال و پرتلاش باشید کمی متعادل ترکنید .ازطرفی نامزد /همسرتان ممکن است نیاز داشته باشد ، بیاموزد که چگونه بیشتر ریسک کند و کمی شبیه شما شود .این همان زمینه ی آموزش پذیری رابطه ی شما محسوب می شود .
زوج هایی که با تفاهم کلی بالای ۸۰%معمولاً یک یا دو زمینه ی آموزش پذیری اصلی دارند ، تفاهم کلی بالای چنین زوج هایی به رابطه و ازدواج آن ها پایه و اساسی مستحکم می بخشد تا بتوانند با تکیه بر آن بر روی سایر زمینه ها که از تفاهم کمتری برخوردارند و در نتیجه نیازمند بیشترین آموزش هستند ، کارکنند.گرچه چنانچه درسه یا چهار زمینه با نامزد /همسرتان درگیری ها و برخوردهایی جدی دارید ،ازیکدیگر چیزی نخواهید آموخت ، بلکه به طور دائم و همیشگی مشاجره و زد و خورد خواهید داشت .(درچنین مواقعی تفاهم کلی شما به مراتب از ۸۰% پایین تر خواهد بود ).
همچنین ممکن است با وجود تفاهم کلی ۸۰ % یا بیشتر باز با نامزد / همسرتان تفاهم نداشته باشید .دراینگونه موارد احتمالاً زمینه ای که در آن واجد کمترین درصد تفاهم با نامزد /همسرتان هستید ، چنان برای شما مهم است که بر تفاهم خوب شما درسایر زمینه های دیگر می چربد .برای نمونه ممکن است تفاهم کلی شما با نامزد /همسرتان ۸۰% باشد ؛اما تفاهم شما در زمینه ی (وضعیت )رشد شخصی فقط ۵۳ % باشد .چنانچه «رشد شخصی » از اهمیت فوق العاده ای برای شما برخوردار باشد و مدام هربار که می خواهید درباره ی مسائل و مشکلات تان با یکدیگر صحبت کنید یا راه ها و روش های جدید برای عشق ورزیدن به یکدیگر ابداع کنید ، با نامزد /همسرتان درگیر می شوید .ممکن است به رغم تمام نکات مثبت و خوبی که وجود دارد ماندن در چنین رابطه ای عملاً برایتان غیر ممکن شود .درصفحات بعد درباره ی این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد .
حتی ممکن است که نامزد /همسرتان امتیاز بالایی کسب کرده باشد ، اما به دلایل دیگری که در بخش های قبل از آن صحبت کردیم ، فاقد هرگونه تفاهم با او باشید .بدین معنا که ممکن است در بسیاری از زمینه ها با نامزد /همسرتان تفاهم داشته باشید ، اما فامیل شوهر /زن زهرآگینی دارید که نامزد / همسرتان مایل نیست با آن رو به رو شود .یا ممکن است نامزد /همسرتان در هر یک از زمینه های ده گانه، برایتان همسری مطلوب به استثنای اینکه یک الکلی است که در انکار کامل به سر می برد .به خاطر داشته باشید که یک « ضعف مهلک »و یا یک «بمب ساعتی تفاهم »می تواند چنان قوی باشد که رابطه ای مطلوب و سرشار از تفاهم را نیز با شکست رو به کند .
چنانچه شما و نامزد /همسرتان متعهد هستید هرچه بیشتر رشد کنید ، می توانید نتایج فرمولی تفاهم را جهت تحکیم روابط خودتان به کار ببرید .طبیعتاً باید هر یک از شما فهرست تفاهم جداگانه ی خود را بنویسد و نامزد / همسرتان را جداگانه ارزیابی کنید .سپس آن ها را با یکدیگر در میان بگذارید و درباره ی انتظارات و خواسته هایتان با یکدیگر صحبت کنید و تعهدهای جدیدی به یکدیگر بدهید تا هریک بتواند نیازهای دیگری را بیشتر برآورده کند . هنگامی که خودم این فرمول را به کار بردم ، دو بار همسرم را ارزیابی کردم. یکبار درشروع رابطه مان و بار دیگر پس از ازدواج مان .نتایج واقعاً مهیج بودند .جفری به مراتب در مقایسه با قبل که تازه با یکدیگر آشنا شده بودیم ، امتیاز
بالاتری کسب کرد .جفری نیزهمین تجربه را در رابطه با ارزیابی من داشته است .پس از آن درباره ی این موضوع صحبت کردیم و هر دو به این نتیجه رسیدیم که کار و تلاش سختی که به منظور درک نیازها و خواسته های مان و برآورده کردن آن ها ، متحمل شده بودیم ، ارزش آن را داشته و نتیجه بخش بوده است .تفاهم ما عملاً با گذشت زمان مرتباً بیشتر شده است و از زمینه های آموزش پذیری خود استفاده کرده ایم تا همسران مهربان تر و مسئول تری باشیم .
۸۰ ـ ۷۰ درصد تفاهم کلی :این نوع از تفاهم «تفاهم جزئی »نام دارد که در آن عدم تفاهم قابل ملاحظه ای در برخی زمینه ها (وضعیت ها )به چشم می خورد .این عدم تفاهم ، درگیری ها ، برخوردها و ناراحتی هایی برای هر دو تولید خواهد کرد .چنانچه درصد تفاهم کلی شما چیزی در این حدود است احتمالاً در این باره که آیا این رابطه برایتان مناسب است یا خیر ، احساس سردرگمی و از هم گسیختگی می کنید .مشکل شما قابل درک است و من امیدوارم که با استفاده از این فرمول توانسته باشید درک کنید چرا در برخی زمینه ها (وضعیت ها )از تفاهم بسیار بالایی برخوردار هستید .درحالی که در سایر زمینه ها (وضعیت ها)ی دیگر به طور کلی فاقد هرگونه تفاهم می باشید .این لزوماً به این معنا نیست که باید به رابطه تان پایان دهید ، اما قطعاً به این معناست که باید صادقانه با نامزد /همسرتان درباره ی زمینه هایی که تفاهم تان رضایت بخش نیست به گفت وگو بنشینید تا نهایتاً بتوانید به راه حل و تدابیر مقتضی جهت بهبود و اصلاح شرایط دست یابید .
از بهانه هایی همچون :«ما همین طوری به مراتب از بسیاری از زوج های دیگر بهتر هستیم ؛ »یا :«ببینید چقدر نقاط مشترک زیادی داریم ؛ »دست بردارید .این گفته ها ممکن است حقیقت داشته باشند ، اما نکته ی مهمی که وجود دارد این است که شما به هیچ وجه رضایت کافی ندارید و گذشت زمان تنها اوضاع را بدتر خواهد کرد .بهتر است با یک مشاور خانواده یا روانکاور صحبت کنید تا به تمرکز هرچه بیشتر شما در زمینه هایی که با نامزد / همسرتان مشکل دارید ، کمک کند تا مشکلات تان را به درس های آموزنده و قدرتمندی بدل کنید .چنانچه نامزد / همسرتان از همکاری جهت بهبود رابطه تان خودداری کند ، ممکن است با این حقیقت رو به رو شوید که با شخص مناسبی نیستید .ممکن است چندان نیزاحساس بدبختی و درماندگی نکنید .اما واقعیت این است که به آن میزان که مستحق آن هستید ، دوست تان ندارند .شما می توانید خوشبخت تر از این باشید و تنها خود را فریب داده اید .
۶۹ ـ ۰ درصد تفاهم کلی :به احتمال قوی با شخصی که برایتان مناسب باشد ، نیستید .ممکن است نسبت به او احساس عشق کنید .ممکن است سالها باشد که او را می شناسید ، ممکن است حتی خیلی به او نزدیک باشید، اما واقعیت این است که در زمینه ها (وضعیت ها )ی گوناگون از رزنانس کافی برخوردار نیستید تا بتوانید رابطه ای همیشگی ؛ پرمهر و لذت بخش ایجاد کنید .احتمالاً موضوع این است که ظرفیت بالایی جهت تحمل تنش ، برخورد ، درگیری ، نبرد ، تنهایی ، درد و رنج دارید .چرا که تمام این مدت نیازها و خواسته هایتان را دریافت نمی کرده اید ولی با وجود این همچنان نیز به رابطه تان با او ادامه داده اید .
می دانم ممکن است خواندن این جملات دردناک باشد ، اما اگر با خودتان صادق باشید ، خواهید دید که مدتی است خود نیزپنهانی همین احساس را دارید . شاید از اینکه با این حقیقت رو به روشوید ، می ترسیده اید و از نگاه کردن به رابطه تان تا به الان خودداری کرده اید .شاید به دلایل دیگری است که در این رابطه مانده اید .
دلایلی نظیر :بچه ، مادیات یا حتی بیماری .اما حقیقت این است که این رابطه بیش از آنچه برایتان خوشبختی اورده باشد ، رنج و نارضایتی شما را سبب شده است .
هر چه درصد تفاهم کلی شما با نامزد /همسرتان پایین تر باشد به همان میزان نیزرابطه تان با او بدتر خواهد بود .چنانچه تفاهم تان ۶۰ ـ ۵۰ درصد یا ۷۰ ـ ۶۰ درصد می باشد ، رابطه تان تا حد فوق العاده ای فاقد هرگونه تفاهم خواهد بود .چنانچه امتیاز نامزد /همسرتان کمتر از ۵۰ درصد باشد ، رابطه تان به راستی یک «کابوس »خواهد بود .حتی با دریافت کمک حرفه ای (مشاوره ، روانکاوی )احتمالاً زمینه ها (وضعیت هایی )که در آن فاقد تفاهم هم پایه ای و ذاتی هستید ، بیش از آن است که بتوانید همسران مناسبی برای یکدیگر باشید.موضوع این نیست که شما یا او «بد »یا «خطاکار »هستید ، موضوع تنها این است که به یکدیگر تعلق ندارید .

ارزیابی زمینه ها (وضعیت ها )ی ده گانه ی شما
ساده ترین روش برای دستیابی به تصویری کلی در رابطه با موازنه ی تفاهم در رابطه تان ، این است که فهرستی از درصدهای تفاهم تان را در تمامی وضعیت های ده گانه ترتیب دهید .هریک از زمینه ها منعکس کننده ی بسیاری از جوانب و زوایای وجودی و شخصیتی شما هستند .اما برخی از این زمینه ها در مقایسه با بقیه، چیزهای بیشتری را درباره ی شما فاش می کنند :
ـ سیستم ارزشی شما ، در وضعیت های رشد شخصی ، روحی /مذهبی ، جسمانی و شغلی /حرفه ای شما منعکس می شود .
ـ برنامه ریزی احساسی شما ، در وضعیت های احساسی (عاطفی )، جنسی ، ارتباطی ، اجتماعی و شغلی (حرفه ای )/اقتصادی شما منعکس می شود .
ـ سوابق گذشته شما در وضعیت های شغلی (حرفه ای )، فکری ، علایق و سرگرمی هایتان منعکس می شود .
نکته ی مهم :هریک از ما زمینه ها (وضعیت ها )ی تفاهم خاص خودمان را برای ارزیابی نامزد /همسرمان مد نظر داریم .درضمن برخی از این زمینه ها (وضعیت ها )از دیگر زمینه ها (وضعیت ها )برایمان مهمتر هستند . برای نمونه چنانچه شما یک ورزشکار حرفه ای باشید ، ممکن است برایتان مهم باشد که از درصد تفاهم بالاتری در وضعیت جسمانی برخوردار باشید تا در وضعیت های روحی (مذهبی )و رشد شخصی ، بدین ترتیب وضعیت جسمانی عملاً ارزش بیشتری از تنها یک دهم تفاهم کلی شما با نامزد / همسرتان خواهد داشت .از طرف دیگر چنانچه یک مبلغ مذهبی هستید ، وضعیت روحی (مذهبی )برایتان از اهمیت بیشتری نسبت به وضعیت جسمانی خواهد داشت و حتی چنانچه امتیاز نامزد /همسرتان در رابطه با تفاهم جسمانی پایین باشد ، شاید با امتیاز بالای او در رابطه با تفاهم روحی ( مذهبی )جبران شود .به هنگام ارزیابی تفاهم کلی خود با نامزد /همسرتان درباره ی تمامی وضعیت های ده گانه این موضوع را نیز در نظر داشته باشید.

بیایید به چند نمونه زیرنگاهی بیاندازیم :
تصویری از یک رابطه ی سازگار و هماهنگ
یک رابطه ی حقیقتاً سازگار و هماهنگ در اکثر زمینه ها به خوبی رزنانس می کند ؛ به موازات اینکه «فردیت » هر یک از طرفین نیز درآن رابطه کاملاً حفظ می شود .نمودار چنین رابطه ای ، چیزی شبیه این است :
تفاوت ها به رابطه مجال و فرصت هایی برای رشد اضافه می کنند و به آن نیز رنگ و بو می بخشند .و این در حالی ست که سایر قسمت های رابطه ، هسته ای مرکزی و مستحکم از رزنانس ، هماهنگی و هارمونی را تشکیل داده اند . این طور باوردارم که چنانچه رابطه ی میان دو انسان مادام العمر ادامه پیدا کند ، دو کره نمایش داده شده درتصویر که نمایشگر «فردیت »جداگانه هر یک از آنان است ، قاعدتاً با گذشت زمان بیشتر و بیشتر در هم آمیخته خواهند شد . چنانچه عکس این حالت اتفاق بیفتد و دو کره از یکدیگر فاصله بگیرند ، به سختی خواهند توانست با یکدیگر خوشبخت باشند و با هماهنگی و هارمونی زندگی کنند.درچنین وضعیتی ممکن است آن دو مجبور باشند از یکدیگر جدا شوند .
در نهایت ،تنها چیزی که اهمیت دارد ، خوشبختی شما است و اینکه «خودتان »درباره ی رابطه تان چگونه فکر می کنید ، نه آنچه «من »فکر می کنم . بنابراین چنانچه درصد تفاهم کلی نامزد /همسرتان با شما ۶۳ % تعیین شد و بر طبق گفته ی من این رقم ، تفاهم رضایت بخشی نیست و شما فکر می کنید که رابطه تان موفق خواهد بود ، طبق احساس شخصی خودتان عمل کنید . امیدوارم موفق باشید .من هم خوشحال خواهم شد اگر چنین ثابت شود که « من »اشتباه می کردم .وضعیت های ده گانه ی پیش تنها نظریاتی عمومی هستند بر اساس تجارب و یافته های شخصی من از آنچه در طول سالیان متمادی مشاوره و روانکاوی ، شاهد درستی و صحت شان بوده ام .چنانچه برایتان مفید واقع می شوند ،از آن ها استفاده کنید و چنانچه مفید نیستند ، به مقاله بعدی بروید !
برای آن دسته از شما که «سادگی »را ترجیح می دهید و از«درصد »، « تقسیم »،ریاضیات و محاسبات متنفر هستید ، در زیر یک آزمون تفاهم شصت ثانیه ای آورده شده است تا با به کار بردن آن بتوانید بفهمید آیا با کسی تفاهم دارید یا خیر .گاهی اوقات این آزمون را به آن دسته از مراجعینم که می خواهند از کسی یک ارزیابی فوری بکنند ، توصیه می کنم .صحبت درباره ی این آزمون ، همچنین سرگرمی خوبی برای میهمانی ها و یا ملاقات های شماست .اگرچه اجازه می خواهم به شما هشدار دهم که چهار پرسش کوچک این آزمون گول زننده هستند .پاسخ به آن ها می تواند از آنچه شما فکر می کنید ، به مراتب مشکل تر باشد .آماده اید ؟!خب ،شروع می کنی :

آزمون تفاهم شصت ثانیه ای
چهار پرسش زیر را در رابطه با همسرآینده یا فعلی خود بپرسید :
۱ ـ آیا می خواهم از این شخص بچه ای داشته باشم ؟
۲ ـ آیا می خواهم بچه ای دقیقاً مثل این شخص داشته باشم ؟
۳ ـ آیا می خواهم خودم مثل این شخص بشوم ؟
۴ ـ آیا مایلم زندگی خود را با این شخص بگذرانم ، حتی چنانچه «آنکه »و « آنچه »هست را رها نکند و هرگز عوض نشود ؟
چنانچه به تمامی چهار پرسش فوق پاسخ مثبت دادید ، تفاهم دارید .
چنانچه به یکی از آن ها پاسخ منفی دادید ، از خود بپرسید :«چرا نه ؟ »
آیا متوجه شدید که پاسخ به این چهار پرسش ممکن است به اندازه ی خواندن دوباره ی این مقاله وقت بگیرد ؟ من نیز تضمین نکردم که این چهار پرسش ساده خواهند بود .تنها گفتم که هیچگونه ضرب و تقسیم و ریاضیاتی در کار نخواهد بود !
جست وجو و کندوکاو جهت درک اینکه آیا با کسی تفاهم دارید یا خیر ، ممکن است به اندازه ی تعقیب عشق رمانتیک که به رغم تمامی مشکلات موانع و سختی ها ، دو انسان را به یکدیگر می پیوندد ، جذاب نباشد .اما همانگونه که فیلسوف مشهور«فردریک نیچه »گفته است :
آنچه که موجب شکست ازدواج می شود ، کمبود «عشق »نیست ، بلکه کمبود «دوستی »است .
می دانم که با «عشق »و «تفاهم »به مراتب ساده تر خواهد بود با همسرتان تا آخر با خوشبختی زندگی کنید .
منبع:کتاب آیا تو آن گمشده ام هستی

مطالب مشابه