تفاهم کلي به چه معناست ؟

تفاهم کلي به چه معناست ؟

نويسنده: باربارا دي آنجلس
مترجم: هادی ابراهيمي

پس ازآنکه دررابطه با هريک از ويژگي هاي مطلوب به نامزد /همسرتان امتياز داديد و درصد تفاهم تان را در هريک از وضعيت ها مشخص کرديد ، مي توانيد درصد تفاهم کلي خود با نامزد /همسرتان را محاسبه نماييد .هنگامي که جهت نوشتن اين کتاب ، تحقيقاتم را انجام مي دادم ، از بسياري از مردم خواستم تا اين فرمول تفاهم را جهت ارزيابي تفاهم خود با همسرشان به کار ببرند . همچنين خود نيز آن را به کار بستم و نه تنها رابطه ام را با همسرم ،بلکه روابط گذشته ام را نيز ارزيابي و درصد تفاهم کلي يکايک آن ها را نيز محاسبه کردم .پس ازمقايسه و تجزيه و تحليل تمامي نتايج حاصل از روابط بسياري از مردم و نيزخودم به اين نتيجه رسيدم که فرمول تفاهم در ارزيابي تفاهم شما با نامزد /همسرتان از دقت بسيار بالايي برخوردار است .
100 ـ 80 درصد تفاهم کلي :شما با نامزد /همسرتان از تفاهم کلي بالايي برخوردار هستيد .ارزش ها ، عادات ، رفتار و اهداف شمابا ارزش ها، عادات ، رفتار و اهداف نامزد /همسرتان از رزنانس کافي برخوردار است و مي تواند هارموني ،همخواني و لذت هميشگي و دائم شما را در ازدواج تان تضمين کند .
طبيعتاً دربرخي از زمينه ها از تفاهم کلي کمتري برخوردار هستيد ، دقت کنيد ، نامزد /همسرتان درکدام يک از وضعيت هاي ده گانه امتياز کمتري کسب کرده است .اين وضعيت ها احتمالاً همان هايي هستند که بيشترين مشکلات را در رابطه تان ايجاد کرده است و موضوع اصلي دعواهايتان مي باشند !
هيچ رابطه اي از تفاهم کلي 100 درصد برخوردار نيست ،چرا که هيچ دو نفري کاملاً شبيه به هم نيستند .گرچه هرقدر درصد تفاهم کلي شما با نامزد / همسرتان به 100 نزديک تر باشد ، بهتر خواهيد توانست با يکديگر کنار بياييد و احساس رضايت بيشتري در رابطه تان داشته باشيد .اين بدان معنا نيست که در زمينه هايي که از تفاهم کمتري برخوردار هستيد ، احساس بدي داشته باشيد .
درزمينه هايي که با نامزد /همسرتان بزرگترين برخوردها و درگيري ها را تجربه مي کنيد ،بزرگترين درس ها را خواهيد آموخت .
براي نمونه ، ممکن است با نامزد /همسرتان از تفاهم کلي 86% برخوردار باشيد، اما تفاهم اجتماعي شما فقط 65% باشد .دراين گونه موارد مطمئن باشيد درس هاي مهم زيادي در زمينه هاي شخصيتي منتظر شماست .شايد فهرست تفاهم شما ،شخصي پوياتر ، فعال تر ، برون گراتر و بي پرواتري نظير خودتان را توصيف مي کند .اما نامزد /همسرتان فردي آرام ، درون گرا و محتاط باشد .امکان دارد دليل ازدواج شما اين باشد تا بياموزيد و اين نيازتان را که هميشه فعال و پرتلاش باشيد کمي متعادل ترکنيد .ازطرفي نامزد /همسرتان ممکن است نياز داشته باشد ، بياموزد که چگونه بيشتر ريسک کند و کمي شبيه شما شود .اين همان زمينه ي آموزش پذيري رابطه ي شما محسوب مي شود .
زوج هايي که با تفاهم کلي بالاي 80%معمولاً يک يا دو زمينه ي آموزش پذيري اصلي دارند ، تفاهم کلي بالاي چنين زوج هايي به رابطه و ازدواج آن ها پايه و اساسي مستحکم مي بخشد تا بتوانند با تکيه بر آن بر روي ساير زمينه ها که از تفاهم کمتري برخوردارند و در نتيجه نيازمند بيشترين آموزش هستند ، کارکنند.گرچه چنانچه درسه يا چهار زمينه با نامزد /همسرتان درگيري ها و برخوردهايي جدي داريد ،ازيکديگر چيزي نخواهيد آموخت ، بلکه به طور دائم و هميشگي مشاجره و زد و خورد خواهيد داشت .(درچنين مواقعي تفاهم کلي شما به مراتب از 80% پايين تر خواهد بود ).
همچنين ممکن است با وجود تفاهم کلي 80 % يا بيشتر باز با نامزد / همسرتان تفاهم نداشته باشيد .دراينگونه موارد احتمالاً زمينه اي که در آن واجد کمترين درصد تفاهم با نامزد /همسرتان هستيد ، چنان براي شما مهم است که بر تفاهم خوب شما درساير زمينه هاي ديگر مي چربد .براي نمونه ممکن است تفاهم کلي شما با نامزد /همسرتان 80% باشد ؛اما تفاهم شما در زمينه ي (وضعيت )رشد شخصي فقط 53 % باشد .چنانچه «رشد شخصي » از اهميت فوق العاده اي براي شما برخوردار باشد و مدام هربار که مي خواهيد درباره ي مسائل و مشکلات تان با يکديگر صحبت کنيد يا راه ها و روش هاي جديد براي عشق ورزيدن به يکديگر ابداع کنيد ، با نامزد /همسرتان درگير مي شويد .ممکن است به رغم تمام نکات مثبت و خوبي که وجود دارد ماندن در چنين رابطه اي عملاً برايتان غير ممکن شود .درصفحات بعد درباره ي اين موضوع بيشتر صحبت خواهيم کرد .
حتي ممکن است که نامزد /همسرتان امتياز بالايي کسب کرده باشد ، اما به دلايل ديگري که در بخش هاي قبل از آن صحبت کرديم ، فاقد هرگونه تفاهم با او باشيد .بدين معنا که ممکن است در بسياري از زمينه ها با نامزد /همسرتان تفاهم داشته باشيد ، اما فاميل شوهر /زن زهرآگيني داريد که نامزد / همسرتان مايل نيست با آن رو به رو شود .يا ممکن است نامزد /همسرتان در هر يک از زمينه هاي ده گانه، برايتان همسري مطلوب به استثناي اينکه يک الکلي است که در انکار کامل به سر مي برد .به خاطر داشته باشيد که يک « ضعف مهلک »و يا يک «بمب ساعتي تفاهم »مي تواند چنان قوي باشد که رابطه اي مطلوب و سرشار از تفاهم را نيز با شکست رو به کند .
چنانچه شما و نامزد /همسرتان متعهد هستيد هرچه بيشتر رشد کنيد ، مي توانيد نتايج فرمولي تفاهم را جهت تحکيم روابط خودتان به کار ببريد .طبيعتاً بايد هر يک از شما فهرست تفاهم جداگانه ي خود را بنويسد و نامزد / همسرتان را جداگانه ارزيابي کنيد .سپس آن ها را با يکديگر در ميان بگذاريد و درباره ي انتظارات و خواسته هايتان با يکديگر صحبت کنيد و تعهدهاي جديدي به يکديگر بدهيد تا هريک بتواند نيازهاي ديگري را بيشتر برآورده کند . هنگامي که خودم اين فرمول را به کار بردم ، دو بار همسرم را ارزيابي کردم. يکبار درشروع رابطه مان و بار ديگر پس از ازدواج مان .نتايج واقعاً مهيج بودند .جفري به مراتب در مقايسه با قبل که تازه با يکديگر آشنا شده بوديم ، امتياز
بالاتري کسب کرد .جفري نيزهمين تجربه را در رابطه با ارزيابي من داشته است .پس از آن درباره ي اين موضوع صحبت کرديم و هر دو به اين نتيجه رسيديم که کار و تلاش سختي که به منظور درک نيازها و خواسته هاي مان و برآورده کردن آن ها ، متحمل شده بوديم ، ارزش آن را داشته و نتيجه بخش بوده است .تفاهم ما عملاً با گذشت زمان مرتباً بيشتر شده است و از زمينه هاي آموزش پذيري خود استفاده کرده ايم تا همسران مهربان تر و مسئول تري باشيم .
80 ـ 70 درصد تفاهم کلي :اين نوع از تفاهم «تفاهم جزئي »نام دارد که در آن عدم تفاهم قابل ملاحظه اي در برخي زمينه ها (وضعيت ها )به چشم مي خورد .اين عدم تفاهم ، درگيري ها ، برخوردها و ناراحتي هايي براي هر دو توليد خواهد کرد .چنانچه درصد تفاهم کلي شما چيزي در اين حدود است احتمالاً در اين باره که آيا اين رابطه برايتان مناسب است يا خير ، احساس سردرگمي و از هم گسيختگي مي کنيد .مشکل شما قابل درک است و من اميدوارم که با استفاده از اين فرمول توانسته باشيد درک کنيد چرا در برخي زمينه ها (وضعيت ها )از تفاهم بسيار بالايي برخوردار هستيد .درحالي که در ساير زمينه ها (وضعيت ها)ي ديگر به طور کلي فاقد هرگونه تفاهم مي باشيد .اين لزوماً به اين معنا نيست که بايد به رابطه تان پايان دهيد ، اما قطعاً به اين معناست که بايد صادقانه با نامزد /همسرتان درباره ي زمينه هايي که تفاهم تان رضايت بخش نيست به گفت وگو بنشينيد تا نهايتاً بتوانيد به راه حل و تدابير مقتضي جهت بهبود و اصلاح شرايط دست يابيد .
از بهانه هايي همچون :«ما همين طوري به مراتب از بسياري از زوج هاي ديگر بهتر هستيم ؛ »يا :«ببينيد چقدر نقاط مشترک زيادي داريم ؛ »دست برداريد .اين گفته ها ممکن است حقيقت داشته باشند ، اما نکته ي مهمي که وجود دارد اين است که شما به هيچ وجه رضايت کافي نداريد و گذشت زمان تنها اوضاع را بدتر خواهد کرد .بهتر است با يک مشاور خانواده يا روانکاور صحبت کنيد تا به تمرکز هرچه بيشتر شما در زمينه هايي که با نامزد / همسرتان مشکل داريد ، کمک کند تا مشکلات تان را به درس هاي آموزنده و قدرتمندي بدل کنيد .چنانچه نامزد / همسرتان از همکاري جهت بهبود رابطه تان خودداري کند ، ممکن است با اين حقيقت رو به رو شويد که با شخص مناسبي نيستيد .ممکن است چندان نيزاحساس بدبختي و درماندگي نکنيد .اما واقعيت اين است که به آن ميزان که مستحق آن هستيد ، دوست تان ندارند .شما مي توانيد خوشبخت تر از اين باشيد و تنها خود را فريب داده ايد .
69 ـ 0 درصد تفاهم کلي :به احتمال قوي با شخصي که برايتان مناسب باشد ، نيستيد .ممکن است نسبت به او احساس عشق کنيد .ممکن است سالها باشد که او را مي شناسيد ، ممکن است حتي خيلي به او نزديک باشيد، اما واقعيت اين است که در زمينه ها (وضعيت ها )ي گوناگون از رزنانس کافي برخوردار نيستيد تا بتوانيد رابطه اي هميشگي ؛ پرمهر و لذت بخش ايجاد کنيد .احتمالاً موضوع اين است که ظرفيت بالايي جهت تحمل تنش ، برخورد ، درگيري ، نبرد ، تنهايي ، درد و رنج داريد .چرا که تمام اين مدت نيازها و خواسته هايتان را دريافت نمي کرده ايد ولي با وجود اين همچنان نيز به رابطه تان با او ادامه داده ايد .
مي دانم ممکن است خواندن اين جملات دردناک باشد ، اما اگر با خودتان صادق باشيد ، خواهيد ديد که مدتي است خود نيزپنهاني همين احساس را داريد . شايد از اينکه با اين حقيقت رو به روشويد ، مي ترسيده ايد و از نگاه کردن به رابطه تان تا به الان خودداري کرده ايد .شايد به دلايل ديگري است که در اين رابطه مانده ايد .
دلايلي نظير :بچه ، ماديات يا حتي بيماري .اما حقيقت اين است که اين رابطه بيش از آنچه برايتان خوشبختي اورده باشد ، رنج و نارضايتي شما را سبب شده است .
هر چه درصد تفاهم کلي شما با نامزد /همسرتان پايين تر باشد به همان ميزان نيزرابطه تان با او بدتر خواهد بود .چنانچه تفاهم تان 60 ـ 50 درصد يا 70 ـ 60 درصد مي باشد ، رابطه تان تا حد فوق العاده اي فاقد هرگونه تفاهم خواهد بود .چنانچه امتياز نامزد /همسرتان کمتر از 50 درصد باشد ، رابطه تان به راستي يک «کابوس »خواهد بود .حتي با دريافت کمک حرفه اي (مشاوره ، روانکاوي )احتمالاً زمينه ها (وضعيت هايي )که در آن فاقد تفاهم هم پايه اي و ذاتي هستيد ، بيش از آن است که بتوانيد همسران مناسبي براي يکديگر باشيد.موضوع اين نيست که شما يا او «بد »يا «خطاکار »هستيد ، موضوع تنها اين است که به يکديگر تعلق نداريد .

ارزيابي زمينه ها (وضعيت ها )ي ده گانه ي شما
ساده ترين روش براي دستيابي به تصويري کلي در رابطه با موازنه ي تفاهم در رابطه تان ، اين است که فهرستي از درصدهاي تفاهم تان را در تمامي وضعيت هاي ده گانه ترتيب دهيد .هريک از زمينه ها منعکس کننده ي بسياري از جوانب و زواياي وجودي و شخصيتي شما هستند .اما برخي از اين زمينه ها در مقايسه با بقيه، چيزهاي بيشتري را درباره ي شما فاش مي کنند :
ـ سيستم ارزشي شما ، در وضعيت هاي رشد شخصي ، روحي /مذهبي ، جسماني و شغلي /حرفه اي شما منعکس مي شود .
ـ برنامه ريزي احساسي شما ، در وضعيت هاي احساسي (عاطفي )، جنسي ، ارتباطي ، اجتماعي و شغلي (حرفه اي )/اقتصادي شما منعکس مي شود .
ـ سوابق گذشته شما در وضعيت هاي شغلي (حرفه اي )، فکري ، علايق و سرگرمي هايتان منعکس مي شود .
نکته ي مهم :هريک از ما زمينه ها (وضعيت ها )ي تفاهم خاص خودمان را براي ارزيابي نامزد /همسرمان مد نظر داريم .درضمن برخي از اين زمينه ها (وضعيت ها )از ديگر زمينه ها (وضعيت ها )برايمان مهمتر هستند . براي نمونه چنانچه شما يک ورزشکار حرفه اي باشيد ، ممکن است برايتان مهم باشد که از درصد تفاهم بالاتري در وضعيت جسماني برخوردار باشيد تا در وضعيت هاي روحي (مذهبي )و رشد شخصي ، بدين ترتيب وضعيت جسماني عملاً ارزش بيشتري از تنها يک دهم تفاهم کلي شما با نامزد / همسرتان خواهد داشت .از طرف ديگر چنانچه يک مبلغ مذهبي هستيد ، وضعيت روحي (مذهبي )برايتان از اهميت بيشتري نسبت به وضعيت جسماني خواهد داشت و حتي چنانچه امتياز نامزد /همسرتان در رابطه با تفاهم جسماني پايين باشد ، شايد با امتياز بالاي او در رابطه با تفاهم روحي ( مذهبي )جبران شود .به هنگام ارزيابي تفاهم کلي خود با نامزد /همسرتان درباره ي تمامي وضعيت هاي ده گانه اين موضوع را نيز در نظر داشته باشيد.

بياييد به چند نمونه زيرنگاهي بياندازيم :
تصويري از يک رابطه ي سازگار و هماهنگ
يک رابطه ي حقيقتاً سازگار و هماهنگ در اکثر زمينه ها به خوبي رزنانس مي کند ؛ به موازات اينکه «فرديت » هر يک از طرفين نيز درآن رابطه کاملاً حفظ مي شود .نمودار چنين رابطه اي ، چيزي شبيه اين است :
تفاوت ها به رابطه مجال و فرصت هايي براي رشد اضافه مي کنند و به آن نيز رنگ و بو مي بخشند .و اين در حالي ست که ساير قسمت هاي رابطه ، هسته اي مرکزي و مستحکم از رزنانس ، هماهنگي و هارموني را تشکيل داده اند . اين طور باوردارم که چنانچه رابطه ي ميان دو انسان مادام العمر ادامه پيدا کند ، دو کره نمايش داده شده درتصوير که نمايشگر «فرديت »جداگانه هر يک از آنان است ، قاعدتاً با گذشت زمان بيشتر و بيشتر در هم آميخته خواهند شد . چنانچه عکس اين حالت اتفاق بيفتد و دو کره از يکديگر فاصله بگيرند ، به سختي خواهند توانست با يکديگر خوشبخت باشند و با هماهنگي و هارموني زندگي کنند.درچنين وضعيتي ممکن است آن دو مجبور باشند از يکديگر جدا شوند .
در نهايت ،تنها چيزي که اهميت دارد ، خوشبختي شما است و اينکه «خودتان »درباره ي رابطه تان چگونه فکر مي کنيد ، نه آنچه «من »فکر مي کنم . بنابراين چنانچه درصد تفاهم کلي نامزد /همسرتان با شما 63 % تعيين شد و بر طبق گفته ي من اين رقم ، تفاهم رضايت بخشي نيست و شما فکر مي کنيد که رابطه تان موفق خواهد بود ، طبق احساس شخصي خودتان عمل کنيد . اميدوارم موفق باشيد .من هم خوشحال خواهم شد اگر چنين ثابت شود که « من »اشتباه مي کردم .وضعيت هاي ده گانه ي پيش تنها نظرياتي عمومي هستند بر اساس تجارب و يافته هاي شخصي من از آنچه در طول ساليان متمادي مشاوره و روانکاوي ، شاهد درستي و صحت شان بوده ام .چنانچه برايتان مفيد واقع مي شوند ،از آن ها استفاده کنيد و چنانچه مفيد نيستند ، به مقاله بعدي برويد !
براي آن دسته از شما که «سادگي »را ترجيح مي دهيد و از«درصد »، « تقسيم »،رياضيات و محاسبات متنفر هستيد ، در زير يک آزمون تفاهم شصت ثانيه اي آورده شده است تا با به کار بردن آن بتوانيد بفهميد آيا با کسي تفاهم داريد يا خير .گاهي اوقات اين آزمون را به آن دسته از مراجعينم که مي خواهند از کسي يک ارزيابي فوري بکنند ، توصيه مي کنم .صحبت درباره ي اين آزمون ، همچنين سرگرمي خوبي براي ميهماني ها و يا ملاقات هاي شماست .اگرچه اجازه مي خواهم به شما هشدار دهم که چهار پرسش کوچک اين آزمون گول زننده هستند .پاسخ به آن ها مي تواند از آنچه شما فکر مي کنيد ، به مراتب مشکل تر باشد .آماده ايد ؟!خب ،شروع مي کني :

آزمون تفاهم شصت ثانيه اي
چهار پرسش زير را در رابطه با همسرآينده يا فعلي خود بپرسيد :
1 ـ آيا مي خواهم از اين شخص بچه اي داشته باشم ؟
2 ـ آيا مي خواهم بچه اي دقيقاً مثل اين شخص داشته باشم ؟
3 ـ آيا مي خواهم خودم مثل اين شخص بشوم ؟
4 ـ آيا مايلم زندگي خود را با اين شخص بگذرانم ، حتي چنانچه «آنکه »و « آنچه »هست را رها نکند و هرگز عوض نشود ؟
چنانچه به تمامي چهار پرسش فوق پاسخ مثبت داديد ، تفاهم داريد .
چنانچه به يکي از آن ها پاسخ منفي داديد ، از خود بپرسيد :«چرا نه ؟ »
آيا متوجه شديد که پاسخ به اين چهار پرسش ممکن است به اندازه ي خواندن دوباره ي اين مقاله وقت بگيرد ؟ من نيز تضمين نکردم که اين چهار پرسش ساده خواهند بود .تنها گفتم که هيچگونه ضرب و تقسيم و رياضياتي در کار نخواهد بود !
جست وجو و کندوکاو جهت درک اينکه آيا با کسي تفاهم داريد يا خير ، ممکن است به اندازه ي تعقيب عشق رمانتيک که به رغم تمامي مشکلات موانع و سختي ها ، دو انسان را به يکديگر مي پيوندد ، جذاب نباشد .اما همانگونه که فيلسوف مشهور«فردريک نيچه »گفته است :
آنچه که موجب شکست ازدواج مي شود ، کمبود «عشق »نيست ، بلکه کمبود «دوستي »است .
مي دانم که با «عشق »و «تفاهم »به مراتب ساده تر خواهد بود با همسرتان تا آخر با خوشبختي زندگي کنيد .
منبع:کتاب آيا تو آن گمشده ام هستي

مطالب مشابه