رهنمودهای امام راحل به زائرین بیت الله الحرام

رهنمودهای امام راحل به زائرین بیت الله الحرام

پيشگفتار
حضرت امام خميني(قدس سره الشریف) سرآمد مراجع و از ويژگي هاي خاصي برخوردار بود; از يك سو صاحب رساله و رسالت بود و فتاوايش روش صحيح انجام مناسك حج را ترسيم مي نمود و از سوي ديگر پيام هاي جامع و پرمحتوايش فلسفه و روح مناسك را بيان مي كرد. و روح الله بود و ابراهيم گونه روح حج را به قالب بي روحش بازگرداند و آن را به حجي زنده و ابراهيمي مبدّل ساخت موسوي بود و موسي گونه با عصاي معجزه آساي حج به سراغ قدرت طلبان و فرعونيان زمان رفت و سحر ساحران و كيد حاسدان را نقش بر آب كرد و با فرمان برائت، بذر نفرت و كينه استكبار را در دل جهانيان پاشيد و علي رغم خواست شيطان بزرگ، اين نفرت را به سيلي خروشان برضدّ آمريكا تبديل نمود تا در نتيجه، ملت هاي تحت ستم، به خود آمده، دشمن را وادار به تسليم كنند و رهايي خود را جشن گيرند و به امتي همدل و همسو تبديل و به يكي از اهداف مهم حج جامه عمل بپوشند.
او امام بود و به امت خود عشق مي ورزيد، به حاجيان عنايتي خاص و لطفي ويژه داشت. آنان را ميهمانان برگزيده خدا، و دعوت شده گان با شرايط خاص، روي برگردانندگان از شرك و روي آورندگان به مركز توحيد، مؤمنان مهاجر از خانه خود به خانه خدا، نمايندگان مردم و حاملان پيام ملت، زائران بيت الله و عاشقان لقاء الله، لبيك گويان به نداي ابراهيم و محمد و روندگان به سوي معبد عشق و مرقد معشوق مي دانست. سلامشان مي داد و دست برادري به سويشان دراز مي نمود و توفيق همگان را از خدا مي خواست.
آري، او همه را ملت اسلام، تابع پيامبر(صلي الله عليه وآله) و پيرو قرآن مي دانست.
وظيفه آنان را سنگين و پاداششان را بزرگ و ارشاد و هدايتشان را وظيفه خود مي دانست و پدرانه فرزندان خويش را به بهره گيري هرچه بهتر از فرصت طلايي حج توصيه مي فرمود.
مقاله حاضر گزيده اي است از پيام هاي ارزشمند و ميراث گران سنگ آن امام وارسته و به خدا پيوسته، به ميهمانان برگزيده خدا. اميد كه با فراگيري و عمل به آن، دِين خود را به خدا ادا و روح آن بزرگوار را از خود شاد نماييم.
توصيه ها و راهكارها…
توصيه ها و راهكارهاي امام به زائران بيت الله الحرام
توفيق همگاني
از خداوند تعالي توفيق همه را در حفظ شؤون اسلام و جمهوري اسلامي خواستارم.
تكاليف الهي
از خداوند تعالي مسألت مي نمايم كه همه ما را به تكاليف الهيه و وظايف انسانيه آشنا فرمايد.
جلوه خاص
بار الها! حجاج ايراني را كه در راه هدف بزرگ تو تحمل رنج و زحمت… مي نمايند از رحمت و جلوه خاص خود، بهره مند فرما.
وظايف خطير
منظور اين جانب از اين تذكرات به حجاج محترم، آن است كه توجه آنان را به وظايف خطيري كه در اين سفر بسيار مهم، از طرف شرع مطهر و ملت شهيد داده ايران بر عهده آنان گذاشته شده است، جلب نمايم.
دانستني هاي مهم
كجا مي رويم؟
مهم آن است كه حاج بداند كه كجا مي رود.
دعوت كننده كيست؟
مهم آن است كه حاج بداند… كه دعوت چه كسي را اجابت مي كند.
ميزبان كيست؟
مهم آن است كه حاج بداند… ميهمانِ كيست.
آداب ميهماني
مهم آن است كه حاج بداند… آداب اين ميهماني چيست.
لزوم توجه
از زائران محترم… تقاضا دارم كه توجه كنند… به سوي كي روآورده اند.
لزوم فراگيري مسائل حج
لزوم يادگيري
مردم بايد دنبال اين امر باشند كه مسأله حج را ياد بگيرند، نه اين كه ما فقط حج برويم و ديگر هرچه شد شد; نه، اين ]جا[ غير از ساير جاهاست.
فراگيري واجبات و محرمات
لازم است حجاج، مسائل حج را ـ از واجبات و محرمات ـ نزد علماي اعلام به خوبي ياد گيرند.
پيشگيري
لازم است حجاج، مسائل حج را… ياد گيرند تا خداي نخواسته تخلفاتي حاصل نشود كه موجب هدر رفتن زحمات آنان گردد.
جلوگيري از تخلفات
لازم است حجاج، مسائل حج را… ياد گيرند تا خداي نخواسته تخلفاتي حاصل نشود كه… موجب مُحِل نشدن آنان شود.
به كارگيري تمام توان
حجاج محترم… تمام هم خود را صرف در… تعلّم مناسك حج كنند.
دقت در فراگيري
مسائل آن را… با دقت فرا گيريد.
فراگيري نزد علما
مسائل آن را نزد علماي اعلام… فرا گيريد.
بطلان حج
… مبادا خداي ناخواسته پس از انجام حج و گذشت وقت، معلوم شود كه خللي در آنها (مسائل حج) وارد شده و موجب بطلان حج گرديده و زحمت هاي شما هدر رفته است!
اسباب زحمت
بايد براي خاطر خودتان اين مسائل را ياد بگيريد تا در اشتباه و خطا نيفتيد كه بعدها اسباب زحمتتان بشود.
تكليف شرعي
اين (فراگيري…) يك تكليف شرعي است كه از آن نبايد غفلت كرد.
عواقب سهل انگاري
… چه بسا باشد كه خداي نخواسته با سهل انگاري، عملتان باطل شود و جبران آن را تا آخر نتوانيد بكنيد و يا به احرام باقي بمانيد.
راهنمايي روحانيون
اعمال و مناسك را به طور دقيق از روحانيون محترم كه در كاروان ها هستند فراگيريد و به هيچ عملي بدون راهنمايي آنان دست نزنيد.
انجام شايسته حج
به طور شايسته
صورت حج… را… به صورتي شايسته… انجام دهيد.
موافق دستور
اين عبادت بزرگ را… موافق دستور الهي انجام دهيد.
مراتب معنوي
مراتب معنوي حج… حاصل نخواهد شد مگر آن كه دستورات عبادي حج به طور صحيح و شايسته و مو به مو عمل شود.
سرمايه حيات
مراتب معنوي حج، … سرمايه حيات جاودانه
است و انسان را به افق توحيد و تنزيه، نزديك
مي نمايد.
شروع سفر
سفرتان از اينجا كه شروع مي شود «وفدالي الله» است سفر به سوي خداي تبارك و تعالي است.
خدايي بودن
شما داريد به طرف خانه خدا مي رويد، تمام اموري
كه داريد انجام مي دهيد به طور الوهيت بايد انجام
دهيد.
بايدها و نبايدها
به سوي خدا
توجه داشته باشيد كه سفر حج… سفر الي الله است.
تحصيل دنيا
توجه داشته باشيد كه سفر حج… سفر تحصيل دنيا نيست.
سفر كسب
توجه داشته باشيد كه سفر حج… سفر كسب نيست.
اغراض دنيوي
آقايان اهل علم و… ساير حجاج… ! سفر، سفر الي الله است نه سفر به سوي دنيا، ]آن را[ آلوده به دنيا نكنيد.
تجارت ممنوع
مبادا اين سفر را سفر تجارت قرار بدهيد و امور تجاري در اين سفر مطرح باشد.
مراقبت از خود
از خودتان بسيار پاسباني بكنيد.
پرهيز از گناه
اشخاصي كه حج مي روند هم بايد توجه بكنند كه خداي نخواسته حجشان مخلوط به معصيت نشود.
خطرات احتمالي
بوته امتحان
شما امروز در اين سفر در بوته امتحان قرار داريد چون نمونه و الگويي از ملت ايران هستيد.
سعادت و شقاوت
اكنون شما عزيزان بر سر دو راهي سعادت ابدي و تحصيل رضاي حق و خاصان او و شقاوت و محروميت ابدي هستيد.
صعود يا سقوط
بدانيد با اين سفر، ممكن است كه شما يك آبروي بسيار زياد پيش خداي تبارك و تعالي پيدا كنيد; و ممكن است كه خداي نخواسته سقوط پيدا كنيد.
آبروي اسلام
شما در اين حجي كه مشرف مي شويد… ممكن است كه آبروي اسلام را از بين ببريد; و ممكن است كه ان شاء الله حفظ كنيد.
رجم خود
اين سفر الهي را شما مي رويد و رجم شيطان مي كنيد، اگر چنانچه خداي نخواسته خودتان از جنود شيطان باشيد خودتان را هم رجم مي كنيد.
عنايت حق
يا ان شاء الله… علاوه بر ثواب عظيم زيارت بيت الله و قبور اولياي خدا، بهويژه رسول اكرم ـ (صلي الله عليه وآله) ـ مورد عنايت حق تعالي و دعاي بقية الله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و غريق رحمت باري تعالي و خير و ثواب در دنيا و آخرت خواهيد شد، يا دست رد بر سينه شما نامحرمان مي زنند.
منادي حق
يا ان شاء الله… منادي حق… مي شويد… يا خداي نخواسته منادي شيطان.
هتك اسلام
يا… مبلغ عملي و قولي اسلام و جمهوري اسلامي مي شويد… يا خداي نخواسته… مروج تبليغات دشمنان اسلام و موجب هتك اسلام و جمهوري اسلامي… مي شويد.
ايثار
كمك به نيازمندان
در اين سال كه… بسياري از معلولين از حوادث
انقلاب، احتياج مبرم به كمك دارند، مقتضي است
كساني كه مي خواهند حج استحبابي به جا آورند، هزينه
آن را صرف در احتياج برادران و خواهران خود كنند كه
ثواب آن نزد خداي تعالي بسيار بر حج استحبابي ترجيح دارد.
توقع بي جا
اگر مردم توقع داشته باشند كه حالا كه ما حج مي رويم بايد براي ما همچون رفاهي حاصل بشود كه در منازل مان نيست، اين حج نمي تواند آن حجي باشد كه خداي تبارك و تعالي بر اشخاص واجب فرموده است.
توجه به موقعيت كشور
آگاهي از مقصد
آگاه باشيد كه از كجا و به كجا مي رويد؟
به سوي چه كسي؟
از زائران محترم كشور ايران تقاضا دارم كه توجه كنند از چه كشوري و به سوي كي رو آورده اند.
انقلابي و اسلامي
لازم است زائران محترم ايراني توجه كنند كه از كشوري انقلابي و اسلامي و متعهد به احكام اسلام، راهي حج شده اند.
جوانان متعهد
از كشوري مي روند كه براي اسلام عزيز… جوانان عزيز متعهد كه هر يك از آنها ارزش هاي الهي اي دارند كه ما از درك آن عاجزيم، شهيد شده اند و معلول گرديده اند و به اسارت درآمده اند.
فداكاران
از كشوري مي روند كه براي اسلام عزيز، … (ملت آن) مشتاقانه در راه خدا از جان و جوان و مال و منال خود گذشته اند و داغ عزيزان خود را به جان خريده اند.
كشور شهيدان
شما از كشور پيروزمندي كه… هزاران شهيد و جانباز در راه مقصد، تقديم اسلام نموده است عازم حج شده ايد.
ملت به پا خواسته
از كشوري مي روند كه براي اسلام عزيز و
اجراي احكام نوراني آن به جاي احكام طاغوت به پا
خواسته و زن و مرد و پير و جوان، هرچه داشته اند فدا كردند.
كعبه آمال
… به سوي كشوري مي روند كه خانه خداوند تعالي و كعبه آمال انبياي عظام و اولياي كرام و محيط وحي و مهبط جبرئيل امين و ملائكة الله است.
نمايندگان كشور
شما حجاج بيت الله… نمايندگان اين كشور هستيد.
توجه به خدا
آن چيزي كه اساس است… توجه به خداست.
به سوي او
آن چيزي كه اساس است، سير الي الله است.
اخلاص در عمل
از مهمات در همه عبادات، اخلاص در عمل است.
عمل باطل
اگر خداي ناخواسته كسي عملي را براي خودنمايي و عرضه به ديگران انجام دهد و خوبي عملش را به رخ ديگران بكشد عمل او باطل است.
آفت خداخواهي
هر خودخواهي و خودبيني، با خداخواهي مخالف است.
خودبيني
هر خود خواهي و خودبيني، … با هجرت الي الله مباين… است.
خودخواهي
هر خود خواهي و خود بيني، … موجب نقض معنويت حج است.
رضاي غير
حجاج محترم، مواظب باشند كه رضاي غير خدا را در اعمال خود شركت ندهند.
هجرت از خود به سوي او
از خود كه منشأ بزرگ شرك است به سوي او جل و علا هجرت نماييد.

بهره برداري از حج
استفاده معنوي
ازاين فريضه عبادي ـ سياسي اسلام،درآن امكنه شريفه كه به حق براي مصالح موحدين و مسلمين جهان بنا شده است، بيشترين استفاده معنوي و سياسي را نموده (بنماييد).
سير معنوي
اميدوارم كه مسلمان ها به خود بيايند و از همين عباداتي كه خداي تبارك و تعالي براي آنها مقرر فرموده است، سير معنوي بكنند.
برداشت و عمل
اميدوارم كه مسلمان ها به خود بيايند و از عباداتي كه خداي تبارك و تعالي براي آنها مقرر فرموده است… هم برداشت هاي سياسي (بكنند) و هم عمل.
بزرگترين درد
فلسفه واقعي
بزرگترين درد جوامع اسلامي اين است كه هنوز فلسفه واقعي بسياري از احكام الهي را درك نكرده اند.
عبادت خشك
بزرگترين درد جوامع اسلامي اين است كه… حج، با آن همه راز و عظمتي كه دارد هنوز به صورت يك عبادت خشك… باقي مانده است.
حركت بي حاصل
بزرگترين درد جوامع اسلامي اين است كه… حج، … به صورت… يك حركت بي حاصل و بي ثمر باقي مانده است.
مهجورترين
از همه ابعاد آن مهجورتر و مورد غفلت تر، بعد سياسي اين مناسك عظيم است.
جنايت هميشگي
دست جنايتكاران براي مهجوريت آن (بعد سياسي حج)، بيشتر در كار بوده و هست و خواهد بود.
حركات بي روح
حج، تنها حركات و اعمال و لفظ ها نيست.
اهداف سفر
الهي شدن
به سوي خدا مي روند تا هر حركت و سكونشان الهي باشد.
جامعه ايده آل
حج، پيام آور ايجاد و بناي جامعه اي بدون رذائل مادي و معنوي است.
اتصال به صاحب خانه
حج براي نزديك شدن و اتصال انسان به صاحب خانه است.
حركت خشك
با كلام و لفظ و حركت خشك، انسان به خدا نمي رسد.
روح حج
مسلماً روح و پيام حج، چيز ديگري غير از اين نخواهد بود كه مسلمانان، هم دستور العمل جهاد با نفس را بگيرند و هم برنامه مبارزه با كفر و شرك (را).
بهترين ميعادگاه
حج، بهترين ميعادگاه معارفه ملت هاي اسلامي است كه مسلمانان با برادران و خواهران ديني و اسلامي خود از سراسر جهان آشنا مي شوند.
لغو امتيازات
مسلمانان متعهد، … در اين مجمع عمومي و سازمان الهي، با لغو امتيازات، متحد الشكل و بدون توجه به رنگ و زبان و كشور و منطقه، هر سال يك بار در مواقف شريفه مجتمع مي شوند.
سرّ و انگيزه
خداوند، … سرّ و انگيزه حج… را، نهضت و قيام مسلمانان براي مصالح ناس و توده هاي مستضعف جهان ذكر مي فرمايد.
بررسي مشكلات
حج براي اين است كه مشكلات يك سال مسلمين را بررسي كنند و در صدد رفع مشكلات برآيند.
براي فهميدن
اين اساس (حج) را درست كردند براي اين كه ما از آن اساس، چيز بفهميم.
كانون معارف
حج، كانون معارف الهي است.
تكاليف سنگين
شرف بزرگ
حج جمهوري اسلامي است نه حج رژيم طاغوت، شرف زياد است و مسؤوليت زيادتر است.
مسؤوليت بزرگ
بايد بدانند مسؤوليت حجاج محترم در پيشگاه مقدس خداوند متعال… بسيار خطير و بزرگ است.
مسؤوليت حاجيان
بايد بدانند مسؤوليت حجاج محترم… در مقابل ملت شريف و مجاهد در راه اسلام و تعاليم انساني آن، بسيار خطير و بزرگ است.
وظيفه سنگين
حجاج محترم! وظيفه شما سنگين است.
تكليف زياد
آگاه باشيد… تكليف شما جداً زياد است.
انواع حج
حج خليل الله
ما بايد از آنها (ابراهيم ـ محمد ـ مهدي) تبعيت كنيم… تا حج خليل الله و حبيب الله و ولي الله مهدي عزيز را به جا آورده باشيم.
حج زنده
مسلمين بايد… يك حج زنده، يك حج كوبنده… انجام دهند.
حج بي محتوا
اگر ما حج برويم و مصالح مسلمين را در نظر نگيريم، … اين حج نيست، اين يك صورت بي معناست.
حج بي ثمر
بزرگترين درد جوامع اسلامي اين است كه… حج با آن همه راز و عظمتي كه دارد هنوز به صورت يك عبادت خشك و يك حركت بي حاصل و بي ثمر باقي مانده است.
غربت حج ابراهيمي و وظيفه زائران
غربت حج
بايد بدانند كه حج ابراهيمي… غريب و مهجور است; هم از جهات معنوي و عرفاني و هم از جهات سياسي و اجتماعي.
نجات از غربت
حجاج عزيز تمام كشورهاي اسلامي بايد بيت خدا را در همه ابعادش از اين غربت درآورند.
جبران غربت
ما مأمور به جبران (غربت حج ابراهيمي) هستيم.
نداي توحيد
ما بايد… نداي توحيد كلمه و كلمه توحيد را از آن مكان مقدس سر دهيم.
شكستن بت ها
ما بايد… با فريادها و دعوت ها و تظلم ها و افشاگري ها و اجتماعات زنده و كوبنده در مجمع مسلمين در مكه مكرمه، بت ها را بشكنيم.
طرد شيطان
ما بايد… شياطين را كه در رأس آنها شيطان بزرگ است در عقبات رمي كنيم و طرد نماييم تا حج… مهدي عزيز را به جا آورده باشيم.
بعد سياسي و وظيفه حجاج
محتواي حج
مسلمين… بايد علاوه بر محتواي عبادي، از محتواي سياسي و اجتماعي آن (حج) بهره مند شوند.
صورت ظاهر
مسلمين… بايد… به صرف صورت قناعت نكنند.
غافل نبودن
مسلمانان متعهد… بايد از جهت سياسي و اجتماعي آن (حج) غافل نباشند.
اظهار بعد سياسي
مسلمانان امروز و در اين عصر كه عصر جنگل است، بيشتر از هر زمان، موظف به اظهار آن (بعد سياسي حج) هستند.
رفع ابهام
مسلمانان امروز، … بيشتر از هر زمان، موظف به… رفع ابهام از آن (بعد سياسي حج) هستند.
كارساز بودن انديشه
تدبر در حج
آن چيزي كه مي تواند جلوگيري كند (از آنچه كه در سابق بود) تدبر در حج و در مسائل حج است.
جمع ابعاد
آن چيزي مي تواند جلوگيري كند (از آنچه در سابق بود) تدبر… در همه مسائل اسلام كه چگونه بين ابعاد مختلفه جمع كرده است بين عرفان و توحيد، بين سياست و عبادت، بين مسائل اجتماعي و ساير مسائل.
براي فهميدن
اين اساس (حج) را درست كردند براي اين كه ما از آن اساس، چيز بفهميم.
واقعيت حج
يكي از وظايف بزرگ مسلمانان، پي بردن به اين واقعيت است كه حج چيست؟
صرف امكانات
يكي از وظايف بزرگ مسلمانان، پي بردن به
اين واقعيت است كه… چرا براي هميشه بايد بخشي از امكانات مادي و معنوي خود را براي برپايي آن (حج) صرف كنند؟
تكليف همگاني
تجديد حيات
خلاصه، همه مسلمانان بايد در تجديد حيات حج و باز گرداندن آن … به صحنه هاي زندگي شان كوشش كنند.
بازگشت به صحنه
خلاصه، همه مسلمانان بايد در تجديد حيات… قرآن
و باز گرداندن آن… به صحنه هاي زندگي شان كوشش
كنند.
رفتار و گفتار
در محضر حق
حركات و اعمال شما… در محضر حق تعالي و حضور اوست.
مواظبت اوليا
حركات و اعمال شما… در مراقبت اولياء الله… است.
مراقبت ملائكه
حركات و اعمال شما… در مراقبت ملائكة الله است.
مراقبت شهدا
معلولين و شهيدان زنده… مراقب اعمال شما هستند.
مراقبت بازماندگان
بازماندگان و وابستگان به آنان (معلولين) كه در كاروان ها هستند مراقب اعمال شما هستند.
مراقبت برادران مسلمان
حجاج محترم ايران و زائران حرمين شريفين بدانند كه… تحت مراقبت برادران اسلامي سراسر جهان هستند.
كمين خبرگزاري ها
حجاج محترم ايران… بدانند كه… خبرگزاري ها و دروغ پردازان بوق هاي تبليغاتي… در كمين نشسته… و در صددند كه از كاهي، كوهي بسازند.
مراقبت دشمنان اسلام
حجاج محترم ايران… بدانند كه… دشمنان اسلام… مراقب اعمال و اقوال آنان هستند و در صددند كه از كاهي، كوهي بسازند.
چشمان دوستان
لازم است زائران محترم ايراني توجه كنند كه… چشمان دوستان… بر آنها دوخته شده است… براي آن كه ببينند زائران… به تعهد اسلامي خود باقي هستند و در رفتار و گفتار و برخورد با مسلمانان جهان، آبروي انقلاب اسلامي شكوهمند خود را حفظ مي نمايند.
چشمان دشمنان
لازم است زائران محترم ايراني توجه كنند كه… چشمان… دشمنان بر آنها دوخته شده است… براي آن كه در گفتار و كردار و اخلاق آنان خدشه كنند.
چشمان مسلمانان
ساير مسلمين شما را مشاهده مي كنند.
اشتياق دوستان
دوستان شما كه زائرين بيت الله هستند با كمال اشتياق مي خواهند ببينند اين تحول عظيمي كه
درملت ايران در ابعاد مختلف به ويژه در بعد اخلاقي و معنوي تحقق پيدا كرده… تا چه مقدار است.

مطالب مشابه