آيات حجاب درقرآن کريم

آيات حجاب درقرآن کريم

نويسنده : محمدعلي روزبهاني

آيات حجاب ، در طول ده سال حکومت اسلامي در مدينه، برپيامبر نازل شد.اين آيات، نخست ، خطاب به زنان پيامبر بود و سپس مؤمنان را در بر گرفت و حکم جاري براي مسلمانان شد. مهم ترين اين آيات عبارتند از:
-در اين آيه بر آرايش نکردن و پوشاندن زينت از نامحرم و رعايت غفت در رفتار تأکيد شده است:
«اي زنان پيامبر! شما اگر تقوا داشته باشيد، همانند ديگران نيستيد. بنابراين، هرگز نرم و نازک با مردان سخن نگوييد تا آن که دلش بيمار است، به طمع افتد، بلکه متين و نيکو سخن بگوييد وخانه را منزلگاه خويش قرار دهيد و هرگز مانند دوره جاهليت نخستين، آرايش و خود آرايي نکنيد و نماز را بر پاداريد و زکات را بپردازيد و از خدا و رسولش اطاعت کنيد»(احزاب:31و32).
در اين آيه بر حفظ حريم همسران پيامبر تأکيد شده است.
«اي کساني که ايمان آورده ايد! داخل خانه پيامبر نشويد؛ مگر آن که به شما اجازه بر صرف غذا داده شود…وهنگامي که چيزي از وسايل زندگي از همسران پيامبر مي خواهيد، از پشت پرده بخواهيد. اين کار دل هاي شما و آنها را پاک مي دارد….»
(احزاب:53).
در اين آيه بر حجاب و در برداشتن جلباب (در پوشش سراسري ) و حفظ اندام از نامحرم تأکيد شده است:
«اي پيامبر! به همسران ، دختران و بانوان مؤمن بگو روپوش هاي خود را برگيرند تا به عفاف و حريت شناخته شوند و مورد آزار و تعرض هوس رانان قرار نگيرند و خداوند، آمرزنده ومهربان است»(احزاب :59).
در اين آيه بر لزوم پوشيدن نگاه از نامحرم، هم براي مرد و هم براي زن با عبارت هايي جداگانه تأکيد شده است وآشکار نکردن زينت و انداختن روسري بر روي سينه و گريبان را از زنان خواسته است:
«اي پيامبر! به مردان مؤمن بگو که چشم هايشان را فرو پوشند و فروج و اندامشان را محفوظ بدارند و اين امر براي پاکيزگي شما بهتر است. به درستي که خداوند به هر چه انجام مي دهيد، آگاه است. و به زنان مؤمن بگو که چشم هايشان را فرو پوشند وفروج واندامشان را محفوظ بدارند و زينت وآرايش خود را، جز آنچه ظاهر است، آشکار نسازند؛ جز براي شوهران خود و پدارن خود و…(در اينجا محارم زن نام برده مي شوند) و آن گونه پا به زمين نزنند که زيور پنهان پاهايشان معلوم شود و اي اهل ايمان! همه به درگاه خداوند توبه کنيد! اميد است رستگار شويد»(نور:30و31)
با توجه به آيات بيان شده، حدود حجاب عبارتند از :
1. اندام زنان در پوشش سراسري(جلباب)قرار گيرد.
2. زنان مسلمان، برهنگي و آرايش زنان جاهليت را در پيش نگيرند.
3. زينت خود را جز آنچه آشکار است ، بپوشانند.
4. وقتي چيزي رد و بدل مي شود، از پشت پرده و حجاب باشد.
5. خمار (روسري يا مقنعه) رابر سينه ها بيندازند.
منبع:اشارات شماره128

مطالب مشابه