چگونه اراده ي قوي براي خواندن نماز شب داشته باشيم؟

چگونه اراده ي قوي براي خواندن نماز شب داشته باشيم؟

چگونه اراده ي قوي براي خواندن نماز شب داشته باشيم؟

براي قوي شدن اراده در هر كاري، شناخت آن عمل و شناخت آثار و فوائد آن و باور نمودن آثار و اهميّت دادن به آن عمل لازم است. بنابر اين جهت تقويت اراده براي خواندن نماز شب، به نكات ذيل بايد توجه نمود:

الف) ترك گناهان:
گناهان در محروميّت انسان از نماز شب و ضعف اراده انسان، نقش مهمّي دارند، لذا بايد سعي كنيم در زندگيمان گناه نکرده و اگر هم گناهي سر زد، سريعا با توبه جبران كنيم. امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمود: مردي (انساني) در روز، دروغي را مي گويد كه باعث مي شود از نماز شب محروم شود، با از دست دادن نماز شب، روزي را هم از دست مي دهد.[1] و از علي ـ عليه السلام ـ در جواب کسي که از راز عدم موفقيّت انسان در انجام نماز شب سوال کرد؟ فرمودند: گناهان روز، راز موفقيت انسان را مي بندد، مرحوم ميرزاي علي آقاي شيرازي مي گويد: با انجام كار مكروهي[2] از نماز شب محروم شدم، و موفق نشدم در آن شب براي نماز شب بيدار شوم.

ب) شناخت فوائد نماز شب و اهميّت آن:
در قرآن و روايات مطالب زيادي در اين رابطه آمده است كه به عنوان نمونه به بعضي از آنها اشاره مي شود:
1ـ واجب بودن نماز شب براي پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ «پاسي از شب را برخيز و قرآن و نماز بخوان، اين يك وظيفه اضافي براي توست، اميد است كه پروردگارت ، تو را به مقامي در خور ستايش و شفاعت كبري بر انگيزد.»[3] 2ـ پاداش زياد: «هيچ كس نمي داند چه پاداش مهمّي كه مايه روشني چشمهاست، براي آنها (شب زنده داران) نهفته شده. اين پاداش كارها (و نماز شبهايي) است كه انجام مي دادند.[4] 3ـ از صفات متقين اين است كه نماز شب و سحر خيزي دارند.[5] 4ـ بهترين شما ، شب زنده داران هستند و نماز شب باعث سلامتي بدن و نوراني شدن چهره است.
5ـ خداوند به نماز شب خوانها پاداشي مي دهد كه هيچ گوشي نشنيده، و هيچ چشمي نديده و بر هيچ فكري نگذشته.[6] 6ـ در حديث قدسي مي خوانيم «كه انسان با نوافل و نمازهاي مستحبي به خداوند نزديك مي شود تا آنجا كه خدا او را دوست مي دارد؛ اگر خدا را بخواند، جوابش دهد و اگر از خداوند درخواست نمايد به او عنايت مي شود.»[7] و در اين رابطه آيات و روايات فراواني وجود دارد كه در جاي خود بيان شده است.
اگر انسان به آثار و فوائد ذكر شده و غير آن ، خوب توجه كند چنان اراده و شوقي در او براي برپايي نماز شب پيدا مي شود، كه در هيچ حالتي حاضر نيست آن را ترك نمايد، چنانكه حضرت زيبب ـ عليها السلام ـ در مسير كوفه و شام با همه مصيبت ها و رنج و خستگي ها، نماز شبش را ترك نكرد و گاهي بر اثر خستگي زياد مجبور بود نشسته نماز شب بخواند.[8]

ج) همراهي و دوستي با كساني كه اهل نماز شب مي باشند و همچنين خواندن و يا شنيدن سرگذشت علما و بزرگان در تقويت اراده انسان بسيار مؤثر مي باشد.
علي ـ عليه السلام ـ فرمودند: هيچ چيزي مانند همنشيني با خوبان و نيكان انسان را به خوبي ها وا نمي دارد، و از بدي ها نجات نمي بخشد.[9] چرا كه:
مي رود از سينه ها در سينه ها
از ره پنهان صلاح و كينه ها
صحبت[10] صالح تو را صالح كند
صحبت طالح[11] تو را طالح كند

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. آية اللّه سبحاني، رمز پيروزي مردان بزرگ.
2. امام خميني(رحمه الله)، اسرار صلوة.
3. محسن قرائتي، كتاب صلاة.
4. حكايتها و هدايتها، ص 99.

پي نوشت ها:
[1] . وسائل الشيعه، ج 5، ص 278، روايت 3.
[2] . عملي كه ترك آن بهتر است و انجام آن گناه نيست ولي ترک آن بهتر است.
[3] . اسراء/ 79.
[4] . سجده/ 17.
[5] . ذاريات/ 17.
[6] . مکارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، ج 17، ص 149.
[7] . کليني، محمد بن يعقوب، كافي، ج 2، ص 352؛ و به نقل از: تهراني، سيد محمد حسين، معادشناسي، ج 2، ص 69.
[8] . عماد زاده، زندگاني زينب كبري ـ عليها السلام ـ ، ص 93.
[9] . شرح غرر الحكم، ج 5، ص 87.
[10] . رفاقت با خوبان.
[11] . انسان فاسد و تبه كار.

مطالب مشابه