شويد يا شود

شويد يا شود

نويسنده: دکتر هرمزديار کيانمهر

شويد( Dill ) يکي از سبزيجات دو ساله است که سال اول محصول سبز داده ولي سال دوم يا انتهاي سال اول بذر توليد مي نمايد. شويد علاوه بر اينکه به صورت خام و يا پخته و در غذاهاي مختلف مصرف مي شود. جزء گياهان دارويي نيز محسوب مي شود. از ساقه، برگ، ريشه و بذر آن به عنوان گياه دارويي و معطر کننده استفاده مي شود. شويد با نام علمي Cymbocarpum anethum متعلق به خانواده چتريان (1) است. شويد ساقه هاي توخالي و گاهي توپر و غلاف دار ايجاد نموده برگ هاي تقسيم شده و در نهايت رشته اي، گل آذين چتر مرکب باگل هاي ريز و زرد توليد مي نمايد.
شويد در هواي نسبتاً خنک اوايل بهار که هنوز هوا گرم نشده محصول خوبي مي دهد ليکن به تدريج که هوا گرم مي شود ساقه ها چوبي مي شوند. زمين بايستي کاملاً شخم شده و نرم شود و با مقداري کود حيواني مخلوط شود. بذر را در اواخر زمستان بکاريد تا در اوايل بهار محصول خوبي بدهد. تا هوا مناسب است دو سه برداشت مي توانيد انجام دهيد. هنگام برداشت سعي کنيد چند سانتي متر از سطح خاک فاصله بگيريد تا جوانه هاي تحتاني مجدداً تحريک شده و ساقه و برگ هاي جديد ايجاد شود.

در مناطقي که هوا در زمستان خيلي سرد نمي شود، شويد را مي توان در پاييز کاشت تا در طول زمستان بته ها تقويت شده و در اواخر زمستان و اوايل بهار محصول خوبي توليد شود. شويد را مي توان تا هوا خوب و نسبتاً خنک است دو يا سه مرتبه کاشت و برداشت کرد. معمولاً از هنگامي که بذر کاشته مي شود تا وقتي که شويد قابل مصرف مي شود 8- 6 هفته بيشتر طول نمي کشد. گاه شويد با رازيانه اشتباه مي شود چون شباهت زيادي به هم دارند.
شويد معمولاً عاري از آفات و بيماري هاي گياهي است.

پي نوشت ها :

1. Umbelliferae.
منبع مقاله :
کيانمهر، هرمزديار، (1388)، گل هاي آپارتماني و سبزيکاري، تهران: آييژ، چاپ اول

مطالب مشابه