مراحل رشد بينايي در نوزادان

مراحل رشد بينايي در نوزادان

مترجم: مليحه تراب پور
قدرت بينايي نوزاد در آغاز تولد آنقدر كه بايد كامل نيست، به طوري كه عمدتاً نابينا تلقي مي شود. با وجود اين مطمئن باشيد وقتي كوچولوي شما مادرش را مي بيند كاملاً مي شناسد.

مهر و محبت در نگاه اول
تحقيقات حاكي از آن است كه حتي نوزادان چهار روزه، مدت زمان بيشتري به مادرشان نسبت به افراد غريبه و ناآشنا خيره مي شوند. بنابراين تعجب نكنيد اگر متوجه شديد نوزادتان علاقه بيشتري به ديدن شما نسبت به مادر يا مادرشوهرتان نشان مي دهد.

هنگام صحبت كردن، نزديك او باشيد
اشيايي كه از صورت كودك 20تا 30سانتي متر دورترند، براي او تار و مبهم بوده و تشخيص آنها برايش مشكل است .به همين دليل هنگام صحبت كردن صورت خود را نزديك او برده، به چشمانش نگاه كنيد و سر خود را به آرامي از اين طرف به آن طرف حركت دهيد .لحن و طنين صداي شما نيز در تصويري كه كودك از شما دارد، تأثيرگذار است.

تماس چشمي مؤثرتر است
نوزادان در برقراري تماس چشمي با ديگران بسيار مصرند، شايد به اين خاطر كه افراد از طريق تماس چشمي بهتر احساسات خود را بروز مي دهند (مثل اينكه، از نگاه شما كاملاً معلوم مي شود چقدر كسي را دوست داريد .(دليل ديگر اين اصرار به خاطر فرقي است كه بين چشمها و ساير اعضاي صورت وجود دارد. بنابراين براي نوزاد نيز ديدن اشيا واضح از نظر شكل و رنگ آسانتر است.
و آخرين مرحله اينكه نوزادان سه يا چهار ماهه قادر به حركت دادن و چرخاندن چشمها به اين سو و آن سو هستند و به راحتي اشيا در حال حركت را دنبال مي كنند. آنها هم چنين قدرت درك و فهم بيشتري يافته و فاصله بينايي شان افزايش مي يابد، در ضمن اينكه رنگها را نيز كاملاً تشخيص مي دهند.
www.parenting.com

مطالب مشابه