كتاب شناسي احكام قرآن (بر اساس ترتيب قرن)

كتاب شناسي احكام قرآن (بر اساس ترتيب قرن)

پيش درآمد
از آن جا كه نخستين گام در پژوهش وسامان بخشي به هر موضوع، آشنايي كامل ودقيق از تحقيقات انجام شده درآن موضوع است و دوباره كاريها، پربارنبودن ونااستواري برخي پژوهشها، بيشتر به خاطر بي اطلاعي پژوهشگر ازسرچشمه هاي بحث و منابع درخور مراجعه درآن موضوع است. شناسايي و شناساندن منابع و كتابشناسيهاي موضوعي امري ضروري است كه بايد اين مهم هرچه بيشتر وبهتر باروشهاي جديد و كارآمد مورد توجه قرار بگيرد. بايد گفت دراين زمينه كمبودها بسيار است وتلاشهاي صورت گرفته با كاستيهاي فراواني در كميت و كيفيت روبه روست. جا دارد كتابشناسان خبره وبا تجربه به اين مهم بپردازند تا ضمن معرفي فعاليتهاي انجام شده به پژوهشگران، خلأهاي موجود نيز روشن گردد تا پژوهشگران به تلاشهاي روزآمد و نيازهاي بايسته بپردازند. كتابشناسيهاي موضوعي قرآن كه تاكنون فراهم آمده است نيز همانند موضوعات ديگر بسيار ناقص و غيرمتقن است ودرآن استقصاي كامل صورت نگرفته وپاسخ گوي نيازپژوهشگران نيست. دراين جا پيشنهاد مي شود تمام كتابشناسيهاي موجود كه هركدام بر اساس سليقه خاصي تهيه و تنظيم شده است به گونه موضوعي نيز تلفيق و يكجا تنظيم گردد مسلّماً دراين صورت بازدهي و ارزش اين گونه كتابشناسيها به مراتب از كتابشناسيهاي عمومي بيشتر خواهد بود. به عنوان ارائه نمونه اي ازاين طرح برآن شديم تا آن جا كه ممكن است و منابع در دسترس قرار دارد كليه آثار قرآني به گونه موضوعي و يكجا تهيه و تنظيم گردد. درهمين راستا كتابشناسي قصه هاي قرآن با ارائه چهار صد و پنج اثر صورت گرفته و در مجله (آينه پژوهش) شماره 20 به چاپ رسيد واينك كليه آثار قرآني در موضوع احكام قرآن كه يكي از موضوعات مهم قرآني است واز سوي ديگر مرتبط با احكام فقهي قرآن است، شناسايي وبه پژوهشگران قرآني وجويندگان احكام فقهي قرآن شناسانده مي شود. نگارنده مدعي نيست كه كليه آثار احكام قرآن دراين مقال ذكر شده، لكن همه منابعي كه معرفي آثار نگاشته شده در زمينه احكام قرآن درآنها پيش بيني مي شد كه به بيش از پانزده منبع افزون مي گردد، مورد كند و كاو قرار گرفته است. درضمن هرمنبع مورد استفاده با شماره مخصوص در ذيل هرعنوان آمده است، تا مستند و راهگشا براي مراجعه پژوهشگران باشد. البته بسياري ازاين آثار در منابع بسياري ذكر گرديده كه فقط يك منبع آورده شده است. منابع عبارتند از: كتابخانه تخصصي مركز فرهنگ و معارف قرآن. عناويني كه دراين مركز موجود است با علامت مشخص شده است. الذريعة الي تصانيف الشيعه، تأليف آغا بزرگ تهراني، شماره 1. دائرة المعارف بزرگ اسلامي، شماره 2.
دائرة المعارف تشيع ، شماره 3. معجم المفسرين، تأليف عادل نويهض، شماره 4. البرهان في علوم القرآن، تأليف زركشي، چاپ بيروت، دارالمعرفة، تحقيق مرعشلي وديگران، شماره 5. منابع اجتهاد، تأليف استاد محمدابراهيم جناتي، شماره 6. تفسير شاهي (آيات الاحكام)،تأليف جرجاني، مقدمه آيت اللّه مرعشي نجفي، شماره 7. تفسير آيات الاحكام، تأليف عبدالرحمن السايس و ديگران، مقدمه تحقيق حسن سماحي، شماره 8. فهرست مخطوطات آل البيت اردن، شماره 9. اتجاهات التفسير في القرن الرابع العشر، تأليف فهدالرومي، شماره 10. دائرة المعارف الاسلامية، تأليف جمعي از مستشرقين، شماره 11.
ومنابعي ديگر همچون: فهرست ابن نديم، كشف الظنون حاجي خليفه، طبقات مفسران داودي، سيوطي و… پس از شماره مخصوص منبع مورد نظر، شماره جلد و سپس صفحه آن ذكرشده است. ييادآوري: جهت مشخص شدن سير تاريخي آثار نگاشته شده در موضوع احكام قرآن اين كتابشناسي براساس ترتيب قرن از قرن دوّم تا قرن پانزدهم تنظيم گرديده واطلاعات داده شده ازاين قرار است: نام اثر(كه بيشتر عنوان احكام قرآن، آيات الاحكام و تفسير آيات الاحكام است)، نام مؤلف،تاريخ تولد و وفات(مواردي كه فقط تاريخ وفات باشد با علامت(م) مشخص شده است) مذهب مؤلف و مشخصات نشر(در صورت انتشار). همچنين از مجموع يكصد و شصت و نُه اثر ياد شده، هفتاد و شش اثر از مفسران شيعه اماميه ، هشت اثر از مفسران زيدي و بقيه آثار از مفسران مذاهب چهارگانه اهل سنت و ظاهري است.
تفسيرهاي فقهي
تفسيرهايي كه براساس سبكهاي خاصي نگارش يافته، خود بهترين منبع در آن موضوع به شمار مي روند. به عنوان مثال، تفسيرهايي كه به زاويه هاي تاريخي قرآن توجه خاص دارند، بهترين منبع در موضوع قصص قرآن هستند. همچنين تفسيرهايي كه عنايت ويژه به مسائل فقهي قرآن دارند، بهترين اثر در احكام قرآن به شمارند. بسياري از تفسيرها نيز به همين سبك تدوين شده اند. همچون: تفسير اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن، نوشته محمد امين الجكني الشنقيطي; تفسير ابي السعود; تفسير جامع، تأليف سيدابراهيم بروجردي; المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، تأليف وهبة الزحيلي; مفاتيح الغيب، نوشته فخررازي; فتح القدير، تأليف شوكاني; روح المعاني، تأليف آلوسي و…. ييكي ازمهم ترين اين گونه تفسيرها، (الجامع لأحكام القرآن) نوشته محمد بن احمد انصاري قرطبي(578-671) است. ويژگي مهم اين تفسير، فقهي بودن آن است كه به طور گسترده وارد مباحث فقهي شده وبه هنگام بحث از احكام فقهي به ديدگاههاي فقيهان مذاهب مي پردازد و درواقع يك موسوعه كامل فقهي است. به عنوان مثال وي در ذيل آيه 3 سوره بقره: (ويقيمون الصّلاة)، بيش از بيست مسأله فقهي را به شرح مورد بررسي قرار داده است. درذيل آيه 173 همين سوره: (انّما حرّم عليكم الميتة)،سي و چهار مسأله فقهي مورد بررسي قرار گرفته و در ذيل آيه 187 همين سوره: (أحلّ لكم ليلة الصيّام الرّفث الي نسائكم)،سي و شش مسأله و در ذيل آيه 282 همين سوره پنجاه و دو مسأله فقهي به شرح، مورد بحث قرارگرفته است كه بااين گستردگي، هيچ يك از تفسيرها و حتي مي توان گفت كتابهاي خاص احكام قرآن نيز نپرداخته اند. اگرمباحث فقهي اين تفسير تفكيك شود خود چند جلد مي شود، همچنانكه فهرستهاي موضوعي اين تفسير در مباحث فقهي هركدام به بيش از دويست و بيست صفحه مي رسد. از اين روي، به خاطر ويژگي خاص اين تفسير در بخش كتابشناسي نام اين تفسير نيزآمده است. درپايان اين مقدمه يادكرد يك نكته ضروري است وآن اين كه بسياري از پژوهشهاي انجام شده در ارتباط با احكام قرآن اختصاص به بررسي و تفسير موضوعي آيات، درباره يك موضوع خاص همچون نماز، روزه، جهاد يا ديگر احكام قرآن دارد كه در اين مقال از آوردن آنها خودداري شده است.
قرن دوّم
1. احكام القرآن، يا تفسير آيات الاحكام، (ابوالنضر) محمد بن السائب الكلبي الكوفي (م: 146) شيعه (اصحاب حديث). وي از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) است. ابن نديم در كتاب الفهرست هنگام يادكرد كتابهاي نوشته شده در موضوع احكام قرآن مي نويسد: (احكام القرآن للكلبي رواه عن ابن عباس) اين اثر غيراز تفسيركامل قرآن است كه محمد بن سائب نوشته ودر كتابخانه استانبول به صورت خطي موجود است. وي يكي از مفسران مهم شيعه در قرن دوّم بوده و سيوطي در الاتقان مي نويسد: (وي صاحب بزرگترين تفسير قرآن بوده است.) در كتب رجالي بر شيعه بودن وي تصريح شده است.(رجال مامقاني، 3/119; ميزان الاعتدال، ذهبي، 3/556) (42/1/1) 2. تفسير خمسمأة آية في الاحكام، مقاتل بن سليمان بن بشرالخراساني البلخي (م: 150) شيعه. وي از آغازگران فرقه بتريّه است. (رك: ابن نديم، 227) اين كتاب بين اصحاب حديث تداول داشت واحمد بن حنبل ضمن ستايش از مضامين اين كتاب، تأليف آن را به مقابل بن حيان نسبت مي داد.(680/6/2)
قرن سوّم
3. احكام القرآن ، حيي بن آدم بن سليمان الاموي (م: 203) از فقيهان بتريّه. (680/6/2) 4. تفسيرآيات الاحكام، ابوالمنذرهشام بن محمد بن السائب الكلبي الكوفي (م: 6-204) شيعه و از اصحاب صادقين(ع). 5. احكام القرآن، محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان الشافعي(150-204) سني شافعي، بنيانگذار مذهب شافعي و داراي دو اثر در موضوع احكام القرآن: الف. مطبوع. گردآوري شده از نوشته هاي وي توسط بيهقي صاحب سنن(م: 458) دمشق: مطبعة النّوري; بيروت: دارالكتب العلميه، 1400، دار احياء العلوم، 1410. ب. اثر خود مؤلف كه زركشي در البرهان (128/2) بدان اشاره كرده ونيز ابن نديم (/41 ، 464)ازآن ياد كرده است. با اين وجود اين كتاب را كه حتي در سده 5 ق / 11م: ازميان رفته بود، بااحكام القرآن منسوب به شافعي كه در واقع، از نوشته هاي بيهقي است وسالها پس از تأليف فهرست ابن نديم نوشته شده است نبايد اشتباه كرد.(689/6/2) 6. احكام القرآن، جبير بن غالب،؟(124/1/4)
7. احكام القرآن، احمد بن معذل(معدل) بن غيلان العبري (م: حدود 240) مالكي. (80/1/4) 8. احكام القرآن،ابراهيم بن خالد معروف به ابوثور كلبي (م: 240) از فقيهان اهل حديث با روشي نزديك به شافعي. (680/6/2) 9. ايجاب(ايجاد )التمسك باحكام القرآن، يحيي بن اكثم بن محمد بن قطن التميمي المروزي (م: 242) از فقيهان منفرد بصره. (680/6/2) 10. احكـام القرآن، ابو عبد اللّه محمد بن ابراهيم عبدوس (م: 245) سنّي. (8/1/8) 11. احكـام القرآن، علي بن حجر بن محمد السعدي المروزي الخراسـاني (154-246) حنفي.@#@ (680/6/2) 12. احكام القرآن، حفص بن عمربن عبدالعزيز الازدي الدوري (م: 246) از فقيهان اصحاب حديث. (680/6/2) 13. احكام القرآن، خصاف احمدعمر (م: 261) سني. 14. تفسير خمسمأة آية، ابوالمؤثر صلت بن خميس بهلاوي، عالم اباضي عمان در سده 3 ق.(680/6/2) 15. احكام القرآن، محمد بن عبداللّه معروف به ابن الحكم (182-268) مالكي. (556/2/4) 16. احكام القرآن، داود بن علي الظاهري الاصفهاني (201-270 يا 273) ظاهري. (680/6/2) 17. احكـام القرآن، اسماعيل بن اسحاق الازدي البصري الجهضمي (199 يا200-282) مالكي. ابن نديم مي نويسد:(/40، 252) كتابي است بزرگ. (679/6/2)
قرن چهارم
18. آيات الاحكام (احكام القرآن)، قاسم بن اصبغ بن محمد القرطبي الاندلسي (247-304) مالكي. (431/1/4) 19. احكام القرآن(آيات الاحكام)، علي بن موسي بن يزداد القمي الحنفي (از پيشوايان حنفي در زمان خود) (م: 305) حنفي.(389/1/4) 20. احكام القرآن، محمد بن احمد بكيرالبغدادي (م: 305) مالكي. به عقيده ابن عبدالبر، اين كتاب در عرض سنن ترمذي و مختصر ابن عبدالحكم در موضوع خود بهترين اثر به شمار مي رفته است(ابن خير، 121).(679/6/2) 21. احكام القرآن، ابوالاسود موسي بن عبدالرحمن معروف به قطان (232- 309 يا 306) مالكي. در 12 جزء. (692/2/4) 22. احكام القرآن، احمد بن محمد بن زياد الفارسي (م: 318) مالكي. در 10 جزء. (757/2/4) 23. احكــام القـرآن، ابو جعفر احمد بن احمد القيــرواني (م: 319) سنّي. (8/1/8) 24. احكام القرآن، احمد بن محمد بن سلامة الازدي الطحاوي (239-319 يا 321) حنفي. اين كتاب در كتابخانه وزير كبري تركيه موجود است. (59/1/4) 25. احكام القرآن، عبدالله بن احمد معروف به ابن المغلس (م:324) ظاهري. (4/1/303) 26. احكام القرآن، بكربن محمد بن العلاء بن محمد القشيري (264-344) مالكي. اين كتاب، مختصري از كتاب اسماعيل بن اسحاق قاضي بوده است. (ابن خير 52-53، زركشي 3/2) (679/6/2) 27.احكام القرآن(شرح احكام القرآن) ابومحمد قاسم بن اصبغ القرطبي ( 273-340 يا 355) مالكي. ( 679/6/2) 28. احكام القرآن، محمد بن قاسم بن شعبان (م: 355) مالكي. ( ذهبي، 16/ 78) ( 679/6/12) 29. الانباه علي استنباط الاحكام من كتاب اللّه(الانباء عن الاحكام من كتاب اللّه ـ احكام القرآن)، منذربن سعيد بن عبداللّه ابوالحكم البلوطي (273-355) مالكي. (ابن خير، 54، حاجي خليفه،1/20) (4/2/686) (679/6/2) 30. احكام القرآن(شرح احكام القرآن)، 5 جلد، احمد بن علي جصّاص الرازي (305-370يا 376) حنفي. اين كتاب بارها از جمله سالهاي 1335 -1338 ق در استانبول: مطبعة اوقاف الاسلاميه، قاهره : مطبعة السلفية مطبعة البهيّة، بيروت: دارالكتاب العربي، دارالفكر و داراحياء التراث العربي، چاپ شده است كه مشهورترين كتاب دراين زمينه از نويسندگان حنفي به شمار مي آيد. 31. احكـام القرآن، محمد بن الحسيـن بن محمد ابويعـلي ( 380-458) (520/2/4) 32. (تفسير) آيات الاحكام(احكام القرآن)، عبّاد بن عباس بن عباد الطالقاني (385) سني. (درالذريعة به عنوان شيعه و متوفي 335 ذكرشده.) (253/1/4) 33. شرح آيات الاحكام، كافي الكفاة صاحب اسماعيل بن عبّاد (م:385) شيعه.
قرن پنجم
34. احكام القرآن،احمد بن علي الربعي معروف به الباغاني(345-401) مالكي. (48/1/4) 35-36. الف) مختصر احكام القرآن
ب) المأثور عن مالك في احكام القرآن و تفسيره، مكي بن ابيطالب القيسي القيرواني(م: 438). (684/2/4) 37. احكام القرآن، محمدبن علي بن احمد بن ابي حزم (384 -456) ظاهري. لبنان: دارالآفاق الجديدة. (128/2/5) 38. احكام القرآن، حافظ ابوبكر احمد بن الحسين البيهقي (م: 458) شافعي. وي تمامي گفتارهاي پراكنده شافعي را درزمينه احكام القرآن از لابه لاي آثاربازمانده او گردآوري كرده و درقالب كتابي تدوين كرده كه در واقع جايگزين كتاب مفقود شافعي گريده است.اين كتاب با عنوان احكام القرآن شافعي بارها به چاپ رسيده ودر برخي نسخ خطي آن عنوان كتاب به صورت مجموعة كلام الشافعي من احكام القرآن آمده است. 39. آيات الاحكام، محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء ابويعلي كبير (380-458) حنبلي. (679/6/2)
قرن ششم
40. احكام القرآن، 4 جلد در 2 مجلد، علي بن محمد الطبري، معروف به الكياهراسي (م: 504) شافعي . بيروت: دارالكتب العلميه، دوّم، 1405. 41. احكام القرآن(آيات الاحكام)، 4 جلد، محمد بن عبداللّه اندلسي اشبيلي معروف به ابن عربي (468-543) مالكي. بيروت: دارالفكر، 1394-قاهره:(1957-1959) به كوشش علي محمد بجاوي. مؤلف خود اختصاري ازآن با عنوان (الاحكام الصغري) فراهم آورده است كه به صورت خطي دربرخي كتابخانه هاي رباط و فاس درمغرب نگهداري مي شود.حاجي خليفه(1/20) گويد: اين كتاب تفسير پانصد آيه متعلق به احكام مكلفين است، لكن با تحقيقي كه شده، دراين كتاب حدود هزار آيه قرآن كه پيرامون احكام است، تفسير شده است. اين كتاب يكي از مهم ترين كتابهاي احكام قرآن مذهب مالكي است. 42-43. فقه القرآن 2 جلد و شرح آيات الاحكام، قطب الدّين سعيد بن هبة اللّه راوندي (م: 573) شيعه. قم: كتابخانه آيت اللّه العظمي مرعشي نجفي، دوّم، 1405، تحقيق سيد احمد حسيني به اهتمام سيد محمود مرعشي. مرحوم آغابزرگ تهراني درالذريعه(1/42) مي نويسد: شرح آيات الاحكام از غيرفقه القرآن است همچنان كه درامل الآمل بدان تصريح شده، لكن صاحب رياض گويد همان فقه القرآن است. اين كتاب در كتابخانه شيخ هادي كاشف الغطاء در نجف و نيز در كتابخانه حاج آقا سيد اسداللّه اصفهاني(م: 1333) (3/1/238) موجود است. 44. تفسير آيات الاحكام، ابوالحسن محمد بن حسين بيهقي نيشابوري كيدري (م: حدود 576) شيعه. (8/6) 45. مختصر احكام القرآن، عبدالمنعم بن محمد الانصاري الاندلسي الغرناطي(ابن الفرس) (524-9،597) مالكي. (335/1/4) 46. تفسير سورتي آل عمران و النّساء من كتاب احكام القرآن، عبد المنعم بن محمد الانصاري الغرناطي (ابن الفرس) (524- 599 يا 597) مالكي. ليبي: الدار الجماهيرية للنّشر ،اوّل، 1989، تحقيق از محمد ابراهيم يحيي. r
قرن هفتم
47. كتاب في احكام القرآن، محمد يحيي بن احمد بن خليل الشلوبين الاشبيلي (م: 640) مالكي. (648/2/4) 48. آيات الاحكام (جامع احكام القرآن)، ابوبكر صائن الدين يحيي بن سعدون الازدي الاندلسي (م: 670) مالكي. (11/6) 49. الجامع لاحكام القرآن(تفسيرقرطبي)، محمد بن احمد الانصاري القرطبي (578-671) مالكي. (اين اثر باوجود اين كه مباحث فقهي را به تفصيل دربردارد در كنار تفسيرهاي عمومي طبقه بندي مي شود كه به جهت ويژگي خاص آن دراين بخش نيز آورده شد.)
قرن هشتم
50. التبيان في احكام القرآن، علي بن حسين بن عبدالعزيز ابن أبي الأحوص (م:700) مالكي. (129/2/5) 51. شرح آيات الاحكام، السيد يحيي بن حمزة بن علي الحسني الزيدي اليماني (م: 749) زيدي. (10/6) 52. انوار المضيئة علي آيات الاحكام، سيد محمد بن هادي بن تاج الدّين، زيدي. (680/6/2) 53. تفسير آيات الاحكام، محمد بن ابي بكر الدمشقي الزرعي معروف به ابن قيّم الجوزية ( م: 751) حنبلي. ( 12/6) 54. احكام القرآن (القول الوجيز في احكام الكتاب العزيز)، احمد بن يوسف بن عبدالدايم الحلبي معروف به سمين (م: 756) شافعي. (صاحب الدرالمصون در اعراب قرآن 11 ج) (84/1/4) 55. تلخيص(تهذيب) احكام القرآن، محمد (محمود) بن احمد بن مسعود سرّاج قونوي (م: 777 يا770) حنفي. (679/6/2) 56. النهاية في تفسير الخمسمأة آية في احكام القرآن(منهاج الهداية في شرح آيات الاحكام الخمسمأة منهاج الهداية في تفسيرآيات الاحكام)، احمدبن عبداللّه سعيد بن المتوج البحراني (م: حدود 771) شيعه. (در معجم المفسرين عادل نويهض، تاريخ وفات او 820 ذكر شده است.)(42/1/1) 57. احكام الراي من احكام الآي، شمس الدين محمد بن عبدالرحمن ابن صائغ (م: 776) حنبلي. (769/6/2)
قرن نهم
58. تيسير البيان في احكام القرآن، محمد بن علي بن عبداللّه الخطيب نورالدين بن علي الموزعي (م: 825) سني. تاريخ كتابت آن 808 و جلد اوّل خطي آن در بصره، و 500 صفحه است.(588/2/4) 59. كنزالعرفان في فقه القرآن، فاضل مقداد بن عبداللّه السيوري الاسدي الحلي (م: 826) شيعه. تهران: مكتبة المرتضويه، 1343. r 60. الثمرات اليانعة و الاحكام الواضحة القاطعة، يوسف بن احمد بن محمد نجم الدّين الثلائي اليماني (م: 832) سنّي. (مخطوط در 3 مجلد) (شافي العليل 11/1) 61. آيات الاحكام ، ناصربن احمد بن عبداللّه ابن متوج البحراني، شيعه. (سيد حسن صدر گويد: در كتابخانه هاي نجف آن را ديده است.) (42/1/1) 62. آيات الاحكام ، احمد المهدي لدين الله بن يحيي الحسني اليماني الصنعائي (م: 840) زيدي. ( 10/6) 63. حصرآيات الاحكام الشرعيه، محمد بن ابراهيم بن علي (775- 840) زيدي. (نسخه اي از آن به شماره 698 دركتابخانه جامع كبير صنعا موجود است.) (524/4/3) 64. احكام القرآن، احمد بن علي معروف به ابن حجر عسقلاني (773-852) شافعي. (12/6) 65. آيات الاحكام، ناصربن جمال الدين (م: حدود 860) شيعه. (محتمل است همان شماره 62 باشد.) 66. شافي (شفاء) العليل في شرح (تفسير) الخمسمأة آية من التنزيل(تفسيرآيات الاحكام يا شرح آيات الاحكام الفارقة بين الحلال و الحرام)، عبداللّه بن محمد النجري اليماني(825-877) زيدي.@#@ صنعا، يمن: مكتبة الجيل الجديد،بيروت: مؤسسة الكتب الثقافيه، اول، 1406. 67. معارج السؤول و مدارج المأمول في تفسير آيات الاحكام (تفسير اللباب و تفسير معارج السؤول هردو يكي است)، كمال الدين حسن بن شمس الدّين محمد الاسترآبادي (م: حدود 900) تأليف سنه 891، شيعه. (42/1/1)
قرن دهم
68. آيات الاحكام، شرف الدين علي بن محمد شهفتيكي (شيفنكي ـ شهفينكي) مشهدي (م: 907) شيعه. (42/1/1) 69. الاكليل في استنباط التنزيل، عبدالرحمن جلال الدين السيوطي (849-911) شافعي. بيروت: دارالكتب العلميه، دوّم، 1405، تحقيق از سيف الدّين عبدالقادر الكاتب. 70. معدن العرفان في فقه مجمع البيان لعلوم القرآن، ابراهيم بن حسن الدراق (اوائل قرن 10) شيعه. نسخه خطي آن در دانشگاه لس آنجلس آمريكا و كتابخانه مركزي دانشگاه تهران موجود است.(723/1/9) 71. شرح آيـات الاحكام، محمدبن يحيي صعدي يماني (957) زيدي. (10/6) 72. تفسير شاهي اوآيات الاحكام، سيداميرابوالفتح بن اميرحسيني شريفي جرجاني (م: 976 يا 986)، شيعه. تهران: انتشارات نويد 1362، مصحح و معلق، ميرزا ولي اللّه اشراقي سرابي. 73. آيات الاحكام، محمد بن حسن طبسي، شيعه. به نقل از مقدس اردبيلي در زبدة البيان. در كتابخانه آستان قدس رضوي موجود است.(43/1/1) 74. زبدة البيان في شرح آيات الاحكام (احكام القرآن ـ تفسير آيات الاحكام)، احمد بن محمد معروف به مقدس اردبيلي (م: 993) شيعه. تهران: مكتبة المرتضويه، تحقيق از محمدباقر بهبودي.
قرن يازدهم
75. آيات الاحكام، محمد (محمود) بن علي حسيني المرعشي (م: 900 به بعد) شيعه. (درزمان حكومت شاه طهماسب اول صفوي) (9/6) 76. انوار القرآن في احكام القرآن، محمد كافي بن حسن بسندي (بوسنوي) اقحصاري (م: 1025) حنفي. (11/6) 77. مسالك الافهام الي آيات الاحكام، فاضل جواد كاظمي (م: قرن 11) شيعه. تهران: مكتبة المرتضوية، تصحيح از محمد باقر بهبودي، تحقيق از محمد باقر شريف زاده. 78. (تفسير)آيات الاحكام، محمد بن علي بن ابراهيم استرآبادي معروف به ميرزا محمد (م:1026 يا 1028)، شيعه. تهران: مكتبة المعراجي. در امل الآمل و لؤلؤة البحرين با عنوان شرح آيات الاحكام نام برده شده. 79. (تفسير) آيات الاحكام، رفيع الدين محمد حسيني مرعشي (م: 1034) شيعه. محتمل است همان شماره 76 باشد. (6/9) 80. تفسير قطب شاهي في شرح آيات الاحكام، محمد يزدي معروف به شاه قاضي (م: 1040) شيعه. تأليف در سال 1021، (9/6) 81. تفسير شاهي، عبد المحمدبن سلطان علي بن فتح الله بدخشي، تأليف در 1057. نذير احمد در مجله انجمن آسيايي بنگال صفحه 222، شماره 8 ، جلد 15، سال 1918 از آن ياد كرده است.) 82. منتهي المرام في شرح آيات الاحكام، محمد بن الحسين الامام القاسم الحسني (م: 1067) سني. دار اليمنية، دوّم، 1406. r 83. فتح ابواب الجنان في تفسير آيات الاحكام ، محمد بن حسين عاملي (م: حدود 1080) (9/6) 84. آيات الاحكام الفقهية (فارسي)، مولي ملك علي توني، تاريخ كتابت 1098 يا 1068، شيعه. در خزانه رضوي موجود است. (42/1/1) 85. مفاتيح الاحكام في شرح آيات الاحكام القرآنية، محمد سعيد بن سراج الدين طباطبائي قهپائي ( م: 1092) شيعه. اين كتاب، شرح زبدة البيان مقدس اردبيلي است.(سال 1092 شايد سال تأليف باشد.)(129/2/5)
قرن دوازدهم
86. احكام القرآن، آقاحسين خوانسـاري (م: 1100) شيعه. (24/1/7) 87. انوار القرآن في احكام (آيات) القرآن، محمد شمس الدين ابوبكر هروي بخاري (م: 1109) حنفي. (11/6) 88. حواشي زبدة البيان، سيدنعمت الله موسوي جزائري (1050 – 1112) شيعه. (545/4/3) 89. احكام القرآن، شيخ جعفر القاضي (م: 1115) ،شيعه. 90. احكام القرآن، سليمان بن عبداللّه البحراني (م:1122) شيعه. ( 25/1/7) 91. حاشية علي زبدة البيان في تفسير أحكام القرآن، ميرزا محمد تنكابني معروف به سراب تنكابني (1040-1124) شيعه. از مخطوطات كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي شماره4932. (546/4/3) 92. احكام القرآن، اسماعيل حقي بروسوي (م: 1127) حنفي، صاحب تفسير روح البيان. (6/11) 93. التفسيرات الأحمدية في بيان الأحكام الشرعية، احمد بن سعيد ملاجيحون جونفوري (1047-1130) شيعه. بمبئي: مطعبة الكريميه، 1327، باحواشي مولي رحيم بخش. 94. أحكام القرآن، ميرمحمد صالح بن عبد الواسع خاتون آبادي (م: 1130) شيعه. (24/1/7) 95. اساس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدين عن النبراس المعجز المبين في تفسير الآيات التي هي الأحكام الأصلية والفرعية، سيد محمد حيدر (بن) علي الموسوي العاملي المكي (م : 1139) شيعه. (9/6) 96. تحصيل الاطمينان في شرح زبدة البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن، ميرمحمدابراهيم القزويني معروف به مير ابراهيما (1069-1149) شيعه. ناتمام. (641/9و758) 97. قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر، احمدبن اسماعيل الجزائري النجفي (م : 1150) شيعه. نجف: مطبعة الآداب ـ مكتبة النجاح در3جلد. دريك جلد نيز به چاپ رسيده است. 98. آيات الأحكام، سيدحسين بن الميرابراهيم الحسيني القزويني (احتمالاً قرن12) شيعه. (24/1/7) 99. آيات الأحكام،سيد شمس الدين محمدالحسيني المرعشي (م:1181) شيعه. 100ـ 101. مدارك الأحكام (انوارالقرآن)، عبدالله بلخي (م: 1189) حنفي. 102. آيات الأحكام، مولي محمد كاظم طبرسي (م:1190) شيعه. (25/1/7)
قرن سيزدهم
103. نمط الدرر، محمدبن الحسن الخراساني (م:1200) شيعه. (25/1/7) 104. آيات الأحكام، سيد محمد ابراهيم الحسيني المرعشي (م:1240) شيعه. (7/1/25) 105. تقريب الأفهام في تفسير آيات الأحكام، سيد محمد علي قلي بن محمد حسين الموسوي النيشابوري الكنتوري الهندي (م:1260) شيعه. (366/4/1) 106. دلائل المرام في تفسير آيات الأحكام، محمد بن جعفربن سيف الدين استرآبادي معروف به شريعتمدار، صاحب كتاب آب حيات (م:1263) شيعه. ناتمام. (252/8/1) 107. آي أحكام القرآن (كتاب أحكام القرآن)، عبدالله ابو محمد الحسيني الهندي (م:1270) حنفي. (11/6) 108. الوجيز في تفسير آيات الأحكام، عبد الحسين بن ابراهيم المخزومي (م:1279) شيعه. در معجم المفسرين نويهض،1279 تاريخ تولد ذكر شده و وفات نامعلوم است. (11/6)
قرن چهاردهم و پس از آن
109. منار الاسلام في شرح آيات الأحكام، احمد زيني دحلان حسيني، مفتي مكه (م:1304) شافعي. (12/6) 110. نيل المرام في شرح آيات الأحكام (نيل المرام من تفسير آيات الأحكام)، محمد صديق حسن خان ملك (1248-1307) حنفي. بيروت: دار الرائد العربي، 1403. وي صاحب تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن در 10و15جلد است. 111ـ112. نثر الدرر الأيتام في شرح آيات الأحكام (بسيط) ـ الدرر الأيتام في تفسير آيات الأحكام (وجيز)، (مولي محمد) علي بن جعفر الاسترآبادي شريعتمداري (م:1315) شيعه. صاحب كتاب دررالأحكام. گفته شده (الدرر الأيتام) از (نثرالدرر) استخراج شده (119/8/1) 114. أحكام القرآن، سيدشرف الدين علي الحسيني المرعشي (م:1316) شيعه. (25/1/7) 115. الفتوحات الربانية في تفسير ما ورد في القرآن من الأوامر والنواهي الالهية، 2جلد، عبد العزيز (محمد بن عبد العزيز) بن عمرراسم بن حسن الكريدي (م: پس از 1324) سني. (289/1/4) 116. لب الألباب في تفسير أحكام الكتاب، عبد علي ابن أبي القاسم جعفر بن السيد المهدي الموسوي الخوانساري (م:1336) شيعه. (283/8/1) 117. آيات الأحكام فشندي، محمد علي مشهور به شيخ حمزه علي (1267-1338) شيعه. (564/4/3) 118. مقلاد الرشاد في شرح آيات الأحكام، محمد بن فضل الله موسوي ساروي (م:1342) شيعه. (10/6) 119. موضح آيات الأحكام في شرحها (موضح الأحكام في شرح آيات الأحكام. محمد مهدي بنابي مراغه اي (م: حدود 1345يا 1365) شيعه. (10/6) 120.آيات الأحكام، اسماعيل بن نقي التبريزي (تولد يا وفات: 1295) شيعه. (42/1/1) 121. آيات الأحكام، محمد باقر بن محمدحسن قايني بيرجندي (1276-1352) شيعه، صاحب كتاب بغية الطالب وكبريت الأحمر و…. (43/1/1) 122. تفسير آيات الأحكام من سورة النساء، محمد بن محمد الخانجي (م:1363)، اين اثر خطي در كتابخانه غازي خسرو سارايوو (بوسني وهرزگوين) موجود است. (9/2/828) 123. شرح آيـات الأحكـام، يحيي بن محمد الحسني (م: 1367) زيدي. (10/6) 124. آيات الأحكام، سيد محمد ابراهيم الحسيني الاصفهاني (م:1377) شيعه. (25/1/7) 125. تفسيـر آيات الأحكام، محمدعبد الله دراز (م: 1377) سني.(564/2/4) 126. آيات الاحكام، طرز دادرسي و مسؤوليت كيفري در حقوق اسلام، ابراهيم خجسته. در نشريه سايبان، سال 1328 و در رشت به چاپ رسيده است. 127. آيات الأحكام، شيخ خلف آل عصفور البحراني، (م: اواخر قرن 14) شيعه. (25/1/7) 128. الجمان الحسان في أحكام القرآن، سيد محمود بن مهدي الموسوي (متولد 1345) شيعه. تهران: چاپ سنگي، 1378، نجف: 1379 (130/2/5) 129. آيات الأحكام، علامه قاضي حسين بن العمري اليماني الصنعائي (م: حدود 1380) زيدي. (10/6) 130. الفتاوي، محمود شلتوت (1310-1383) سني. بيروت: دارالقلم. 131. تفسير آيات الأحكام وفق المذهب الجعفري والمذاهب الأربعة، سيد محمد حسين طباطبائي يزدي (1332-1386) شيعه، نجف: 1385; قم: مكتبة الداوري. 132. آيات الأحكام، سيد يحيي يزدي (م:1388) شيعه.@#@ نجف: مطبعة الآداب. 133. مسائل معارف القرآن (منتخب از معارف قرآن ـ آيات الأحكام تفسير معارف القرآن)، محمد شفيع ديوبندي، سني. كراچي:دار الاشاعت، 1989، گردآورنده: محمد اقبال قريشي، اردو. 134. دفع ايهام الاضطراب عن آيات الأحكام، محمد امين بن مختار الجكني الشنقيطي (1305-1393) سني، صاحب تفسير أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن در ده جلد. رياض: مطابع الرياض،1375. (129/2/5) 135. بدايع الكلام في تفسير آيات الأحكام، محمد باقر الملكي الميانجي (تاليف سنه 1398) شيعه. بيروت: مؤسسة الوفاء، اول،1400. 136. ادوار فقه اسلامي در الميزان، سيد محمد حسين طباطبائي (1321-1402) شيعه. انتشارات نور فاطمه. 137. آيات الأحكام، احمد ميرخاني (م:1414) شيعه. تهران: (بي نا). 138. احكام القرآن، محمد خزائلي (تولد1292ش) شيعه. تهران: سازمان انتشارات جاويدان، پنجم،1361. 139. أحكام القرآن، سيد ابوالفضل برقعي، شيعه. تهران: موسسه مطبوعاتي عطائي. در اين اثر ضمن بيان 2664 مساله فقهي به آيات قرآن استناد شده است. 140. تبصرة الفقهاء بين الكتاب والسنة، محمد صادقي تهراني (تولد1307) شيعه. تهران: دفتر انتشارات اسلامي، اول،1412. 141. أقصي البيان في آيات الأحكام وفقه القرآن، مسعود سلطاني، شيعه. 142. تفسير آيات الأحكام، مناع قطان (تاليف1384) سني. قاهره: مطبعة المدني; دمشق: المكتب الاسلامي. 143. تفسير آيات الأحكام من سورتي الانعام والاعراف، فريد مصطفي سلمان، سني. رياض: دارالنفائس; عمان(اردن): دارالفرقان، اول،1413. 144. الدين والقرآن، زين العابدين التونسي، سني. مطبعه أبي العلاء 1396. 145. روائع البيان ـ تفسير آيات الأحكام من القرآن، محمد علي الصابوني، سني. دمشق: مكتبة الغزالي; بيروت: داراحياء التراث العربي، 1404، مؤسسة مناهل العرفان، عزالدين. 146. أحكام من القرآن، عبد الجبار الراوي، سني. دمشق: مطبعة الكفاح،1390. 147. تفسير آيات الأحكام، محمد علي السايس،سني. قاهرة: مطبعة محمد علي صبيح; بيروت، دمشق: دارابن كثير ودار القادري،1357ق، تصحيح: حسن السماحي. 148. البرهان لعلوم القرآن (بخشي از جلد2و3در270ص)، شيخ موسي الشيخ جعفر السوداني، شيعه. بغداد: مطبعة الآداب، 1990-1991. 149. تفسير آيات الأحكام، احمد محمد الحصري (تاليف1409) سني. بيروت: دار الجيل، اول،1411. 150. مع القرآن في آيات الأحكام، محمودعبدالله. قاهره: دار الكتاب الجامعي، 1397.(130/2/5) 151. احكام القرآن (ارث، ربا)، محمد باقر بهبودي، شيعه. تهران: معراجي ـ آخوندي. 152. ادوار فقه (جلد2)، محمود شهابي، (م:1365)،شيعه. تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، دوم:1366، طبقه بندي آيات احكام براساس كتاب كنز العرفان في فقه القرآن أثر فاضل مقداد سيوري. 153. مذكرة في تفسير آيات الأحكام، سلطان حسيني وديگران. قاهره: وادي الملوك، 1353. (129/2/5) 154. مذكرة في تفسير آيات الأحكام، عبد السلام العسكري. قاهره: وادي الملوك، 1357 در384صفحه. (129/2/5). 155. ترجمه و تلخيص زبدة البيان، مقدس اردبيلي. ترجمه و تلخيص از سيد جعفر سجادي. تهران: مؤسسه مطبوعاتي عطائي، 1362. 156. قبس من التفسير الفقهي (بحوث في بعض آيات القرآن الكريم)، الشافعي عبد الرحمن السيد، سني. دار الطبـاعة المحمدية، اول، 1401، 208صفحه، (436/2/10) 157. دراسات في تفسير بعض آيات الأحكام، كمال جودة أبو المعاطي، سني. قاهرة: جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، 1400، 181صفحه. (436/2/10) 158. أحكام قرآن يا قانون اسلام، غلامرضا اميري(گروسي)، شيعه. كرمانشاه: كتابفروشي علمي، 1328، (تاليف1328). 159. فقه القرآن وخصائصه، فرج توفيق الوليد، سني. بغداد: مطبعة الرشاد، 1990، 544صفحه. 160. احكام القرآن، محمدبن احمد عبد الله خويز، مالكي.
161. أحكام القرآن علي مذهب المالك (مؤلف آن نامشخص است). 162. الايضاح عن أحكام القرآن (مؤلف آن نامشخص است). 163. الامام في بيان ادلة الأحكام، عز الدين عبد السلام السلمي (577-660) سني. اين كتاب درباره بحث فني احكام قرآن است. بيروت: دارالبشائر الاسلامية، اول، 1407، تحقيق رضوان مختاربن عزية. 164. اهل بيت وآيات الأحكام، گردآورنده: قاضي زاهدي و بخشايشي (جمع آوري بخشي از سخنان أهل بيت (ع) درباره آيات احكام از كتابهاي روايي به مناسبت چهارمين كنفرانس تحقيقاتي علوم ومفاهيم قرآن كريم). قم: دار القرآن الكريم، 1370. 165. آيات الأحكام، هاشم هاشم زاده هريسي، (دو دوره در دست انتشار). 166. تاريخ الأحكام والتشريع في الاسلام، محمود فرحات، (معاصر) شيعه. بيروت: الدار العالمية، اول، 1414. 167. فقه القرآن، محمد يزدي، شيعه. قم: موسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 2جلد، اول،1374. 168. تفسير جامع آيات الأحكام، زين العابدين قرباني لاهيجي، شيعه. تهران: نشر سايه (چاپخانه الهادي قم)، اول، 1374. شنيده شده كه اين كتاب 4جلد است كه فعلاً جلد اول و دوم منتشر شده است. 169. بررسي سير تدوين وتطور تفسيرهاي فقهي و رجال شناسي مؤلفين آنها، نعمت الله سليماني. عنوان مورد نظر پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس تهران است كه در سال 1372 به راهنمايي ابوالفضل شكوري ومشاورت سيد محمد باقر حجتي تدوين شده و در بخشي از آن به بررسي سير تاريخي تفسيرهاي فقهي واحكام قرآن (به طور ناقص وبدون استقصاء كامل) پرداخته شده است.
محمدعلي هاشم زاده – پژوهش هاي قرآني ش3

مطالب مشابه