پاسخ دادن در احادیث

پاسخ دادن در احادیث

امام على علیه السلام :

إذا ازْدَحَمَ الجَوابُ خَفِیَ الصَّوابُ .
هرگاه پاسخها انبوه شوند ، پاسخِ درست پوشیده ماند.

امام على علیه السلام :

رُبَّما اُرتِجَ على الفَصیحِ الجَوابُ
گاه باشد که زبان آور [نیز ]در پاسخ فرو ماند.

امام على علیه السلام :

مَن أسْرَعَ فی الجَوابِ لَم یُدرِکِ الصَّوابَ .
هر کس در جواب دادن شتاب کند پاسخ درست را نیابد.

امام على علیه السلام :

مِن بُرهـانِ الفَضـلِ صائبُ الجَـوابِ .
از نشانه هاى فضل و دانش، دادن پاسخ درست است.

امام على علیه السلام :

دَعِ الحِدَّهَ و تَفَکَّرْ فی الحُجَّهِ و تَحفَّظْ مِن الخَطَلِ ، تأمَنِ الزَّلَلَ
تندى را کنار بگذار و در دلیل بیندیش، و خویشتن را از یاوه گویى نگه دار تا از لغزش در امان مانى.

امام على علیه السلام :

إذا حَلُمْتَ عنِ الجاهِلِ فَقَد أوْسَعْتَهُ جَوابا
چون در برابر نادان بردبارى نشان دهى بی گمان بهترین جواب را به او داده باشى.

امام على علیه السلام :

رُبَّ کلامٍ جَوابُهُ السُّکوتُ .
بسا سخنى که پاسخش سکوت است.

امام على علیه السلام :

رُبَّ سُکوتٍ أبلَغُ مِن کلامٍ .
بسا سکوتى که رساتر از سخن است.

امام على علیه السلام :

إذا غُلِبْتَ على الکلامِ فإیّاکَ أنْ تُغْلَبَ على السُّکوتِ
چون در سخن گفتن مغلوب شدى، مبادا در سکوتْ کردن مغلوب شوى.

امام صادق علیه السلام :

إنّ مَن أجابَ فی کلِّ ما یُسْألُ عَنهُ لَمَجنونٌ .
هر کس به هر سؤالى که از او مى شود پاسخ دهد ، دیوانه است.

منبع: میزان الحکمه، جلد دوم.

مطالب مشابه